ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Φωτό: Γιάννης Μουκίδης
Φωτό: Γιάννης Μουκίδης

Σας  καλούµε  στη  συνεδρίαση  του  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου  Ελασσόνας,  που  θα  γίνει  στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος την 29η του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 µε τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης:

1.  Έγκριση  έκθεσης  εσόδων –  εξόδων  ∆`  τριµήνου 2011.
2.  Έγκριση  υποβολής  πρότασης  στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραµµα «Τεχνική  Υποστήριξη Εφαρµογής» – Άξονας Προτεραιότητας «Υποστήριξη Επιτελικών ∆οµών, Λειτουργιών και ∆ικαιούχων Φορέων.
3.  Έγκριση  διενέργειας  ανοικτού  διαγωνισµού  για  την «Προµήθεια  εξοπλισµού  Ειδικού ∆ηµοτικού  Σχολείου  και  Νηπιαγωγείου  Γαλανόβρυσης».
4.  Έγκριση  σύναψης  Προγραµµατικής  Σύµβασης  µε  το  Υπουργείο  Πολιτισµού  και Τουρισµού   για  την  υλοποίηση  του  έργου «Αρχαιολογική  Συλλογή  Ελασσόνας».
5.  Παροχή  γνωµοδότησης  επί  των  προτεινόµενων  µεταβολών  των  σχολικών  µονάδων πρωτοβάθµιας  και  δευτεροβάθµιας  εκπαίδευσης.
6.  Αποδοχή χρηµατοδότησης ύψους 101.900,22 € για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
7.  Έγκριση  πρόσληψης  προσωπικού  µε  συµβάσεις  διάρκειας  δύο  µηνών  για  την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών.
8.  Έγκριση  τροποποίησης  Τεχνικού  Προγράµµατος  έτους 2012.
9.  Έγκριση αναµόρφωσης προϋπολογισµού  εσόδων –  εξόδων οικ.  έτους 2012.
10. Έγκριση  διάθεσης  πίστωσης  για  την  κάλυψη  της  δαπάνης  εορτασµού  της 25ης Μαρτίου.
11. Σύσταση  επιτροπής  παραλαβής  µικρών  έργων  και  εργασιών  Συντήρησης.
12. Ορισµός µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου στις επιτροπές παραλαβής έργων.
13. Ορισµός  αντιπροσώπων  του  ∆ήµου  στο  ∆ιοικητικό  Συµβούλιο  του  Ενιαίου  Συνδέσµου ∆ιαχείρισης  Στερεών  Αποβλήτων  ∆ήµων  και  Κοινοτήτων  Ν.  Λάρισας.
14. Έγκριση  προϋπολογισµού  εσόδων –  εξόδων  οικ.  έτους 2012  του   Ενιαίου  Συνδέσµου ∆ιαχείρισης  Στερεών  Αποβλήτων  ∆ήµων  και  Κοινοτήτων  Ν.  Λάρισας.
15. Έγκριση  Τεχνικού  Προγράµµατος  οικ.  έτους 2012  του  Ενιαίου  Συνδέσµου  ∆ιαχείρισης Στερεών  Αποβλήτων  ∆ήµων  και  Κοινοτήτων  Ν.  Λάρισας.
16. Έγκριση  του  Ετήσιου  Προγράµµατος  ∆ράσης  του  Ενιαίου  Συνδέσµου  ∆ιαχείρισης Στερεών  Αποβλήτων  ∆ήµων  και  Κοινοτήτων  Ν.  Λάρισας.
17. Έγκριση  σύναψης  δανείου  από  το  ΤΠ&∆  του  Ενιαίου  Συνδέσµου  ∆ιαχείρισης  Στερεών Αποβλήτων  ∆ήµων  και  Κοινοτήτων  Ν.  Λάρισας.
18. Έγκριση  ανάθεσης  εκπόνησης  της «Υδρολογικής  µελέτης  και  πληµµυρικής  παροχής Τιταρήσιου  ποταµού  στην  περιοχή  Ποταµιάς».
19. Έγκριση  ανάθεσης  εκπόνησης  της  µελέτης «Βελτίωση  χάραξης  της  επαρχιακής  οδού Μεσοχώρι – Βλαχογιάννη».
20. Έγκριση  ανάθεσης  εκπόνησης  της  µελέτης «Τοπογραφική  αποτύπωση  περιοχής  κόµβου Μεσοχωρίου».
21. Έγκριση  ανάθεσης  εκπόνησης  της «Περιβαλλοντικής  µελέτης  οδογέφυρας  στο Βλαχογιάννι».
22. Έγκριση ανάθεσης  εκπόνησης  της «Γεωτεχνικής µελέτης οδογέφυρας στο Βλαχογιάννι».
23. Έγκριση παράτασης συµβατικής προθεσµίας του έργου «Μεταφορά νερού και υδροδότηση Ελασσόνας  από  πηγές  Κεφαλοβρύσου».
24. Έγκριση παράτασης συµβατικής προθεσµίας του έργου «Ασφαλτόστρωση στην πόλη της Ελασσόνας και στα Τ.∆.».
25. Έγκριση  παράτασης  συµβατικής  προθεσµίας  του  έργου «Εσωτερική  οδοποιία  στην επέκταση του σχεδίου πόλης Ελασσόνας µε τα απαραίτητα έργα υποδοµής».
26. Έγκριση  παράτασης  συµβατικής  προθεσµίας  του  έργου «Κατασκευή  αντιπληµµυρικών έργων στην  ιδιοκτησία Κουτούµπα στην Τ.Κ. Ευαγγελισµού».
27. Έγκριση  πρωτοκόλλων  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  έργων.
28. Έγκριση  εκµίσθωσης  του  κυλικείου  του  επιβατικού  σταθµού  Ελασσόνας.
29. Έγκριση  εκµίσθωσης  δηµοτικού  ακινήτου  που  βρίσκεται  στην  κεντρική  πλατεία Ελασσόνας (Πρακτορείο  Καραγιώργου).
30. Έγκριση απ’ ευθείας µίσθωσης  ιδιωτικού αγροτεµαχίου στη θέση «Κελανίτης» Καλυβίων που χρησιµοποιείται ως χώρος προσγείωσης αιωροπτεριστών.
31. Έγκριση  χορήγησης  άδειας  ίδρυσης  και  λειτουργίας  αµιγούς  καταστήµατος  προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου.
32. Έγκριση χορήγησης αδειών υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου.
33. Έγκριση  εγγραφής  του  ∆ήµου  ως  συνδροµητή  σε  εφηµερίδες  και  βάσεις  πληροφοριών (Νοµοτέλεια,  ∆ήµος  Νετ,  ∆οµική  Πληροφόρηση,  Ελληνικό  Σύστηµα  Εντοπισµού).
34. Εξέταση  αιτήµατος  της  Τ.Κ.  Φλάµπουρου  για  διενέργεια  δενδροφύτευσης  στη  θέση «∆ρίµα» του Οικισµού Σκοπιάς.
35. Εξέταση  αιτήµατος  του Πολιτιστικού Συλλόγου Φαρµάκης «∆Ω∆ΩΝΑΙΟΣ»  για  δωρεάν παραχώρηση  της χρήσης  της αίθουσας  του ∆ηµοτικού Σχολείου Φαρµάκης.
36. Εξέταση  αιτήµατος  της «Οµάδας Sarantaporo.gr»  για  συνδροµή  στη  διοργάνωση «BattleMeshV5 Warmup».
37. Εξέταση πρότασης του Συλλόγου Αιµοδοτών Αµπελώνα «Η ΕΛΠΙ∆Α» για ανακήρυξη του 2012 σε Έτος Εθελοντικής Αιµοδοσίας.

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΦΦΕ – ΡΕΪΚΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ