Φωτό: Γιάννης Μουκίδης
Φωτό: Γιάννης Μουκίδης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
Σας καλούμε στη συνεδρίαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας, που θα
γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ημοτικού Καταστήματος την 31η του μηνός
Ιανουαρίου του έτους 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 με τα παρακάτω θέματα
ημερήσιας διάταξης:
1. Ενημέρωση για την πορεία της «Σφαγεία Ολύμπου Α.Ε.». Εισηγητής ο
∆ήμαρχος κ. Γεώργιος Πασχόπουλος.
2. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2012 του Οργανισμού
Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης & Παιδείας του ∆ήμου Ελασσόνας.
Εισηγητής ο Πρόεδρος του Οργανισμού κ. Γεώργιος Πετσέτας.
3. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2012 της
Κοινωφελούς Επιχείρησης του ∆ήμου Ελασσόνας. Εισηγητής ο Πρόεδρος της
Επιχείρησης κ. Αθανάσιος Ζιώγας.
4. Έγκριση ισολογισμών έτους 2010 των Κοινωφελών Επιχειρήσεων των πρώην
∆ήμων Ελασσόνας και Ποταμιάς. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιχείρησης κ.
Αθανάσιος Ζιώγας.
5. Έγκριση ισολογισμών έτους 2010 των Κοινωφελών Επιχειρήσεων των πρώην
∆ήμων Σαρανταπόρου και Ολύμπου. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιχείρησης
κ. Αθανάσιος Ζιώγας.
6. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης της χρήσης των οχημάτων του Προγράμματος
«Βοήθεια στο Σπίτι» στον Οργανισμό Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης
& Παιδείας. Εισηγητής ο Πρόεδρος του Οργανισμού κ. Γεώργιος Πετσέτας.
7. Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου του
Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης & Παιδείας. Καθορισμός
αποζημίωσης των μελών του ∆ιοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους
στις συνεδριάσεις του. Εισηγητής ο Πρόεδρος του Οργανισμού κ. Γεώργιος
Πετσέτας.
8. Έγκριση παραχώρησης συλλογής βιβλίων του Οργανισμού Κοινωνικής
Προστασίας, Αλληλεγγύης & Παιδείας στον Μορφωτικό Σύλλογο
Τσαριτσάνης. Εισηγητής ο Πρόεδρος του Οργανισμού κ. Γεώργιος Πετσέτας.
9. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη των δαπανών των επετειακών
εκδηλώσεων Τσαριτσάνης και «Καυκάκεια». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.
Φώτης Τζιόκας.
10. Έγκριση ανατροπής αναλήψεων υποχρεώσεων του ∆ημοτικού Συμβουλίου
έτους 2011. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Φώτης Τζιόκας.
11. Αποδοχή χρηματοδότησης ύψους 463.353,81 € από τους παρακρατηθέντες
πόρους των ΟΤΑ σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3756/2009. Εισηγητής ο
Αντιδήμαρχος κ. Φώτης Τζιόκας.
12. Αποδοχή και κατανομή της 3ης δόσης ΣΑΤΑ έτους 2011 ύψους 748.017,00 €.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Φώτης Τζιόκας.
13. Αποδοχή και κατανομή 4ης δόσης ΣΑΤΑ έτους 2011 ύψους 874.480,00 €.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Φώτης Τζιόκας.
14. Αποδοχή χρηματοδότησης ύψους 30.100,00 € για την επισκευή και
συντήρηση σχολικών κτιρίων. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Φώτης Τζιόκας.
15. Αποδοχή χρηματοδότησης ύψους 2.592,00 € για την υλοποίηση του
Προγράμματος Σχολικού Τροχονόμου. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Φώτης
Τζιόκας.
16. Παροχή εξουσιοδότησης στον ταμία του ∆ήμου για την είσπραξη μέρους των
χρηματοδοτήσεων του έργου «Κατασκευή και συντήρηση υποδομών
αθλητικών χώρων – Αποπεράτωση γηπέδου ποδοσφαίρου πρώην ∆ήμου
Λιβαδίου» ύψους 35.759,58 € και 43.389,31 € αντίστοιχα. Εισηγητής ο
Αντιδήμαρχος κ. Φώτης Τζιόκας.
17. Σύσταση τριμελούς επιτροπής εκτίμησης της κατάστασης οχημάτων και
εισήγησης απόσυρσης λόγω ασύμφορης συντήρησης σύμφωνα με την υπ’
αριθμό 6400/2060/1984 ΚΥΑ και το Π.∆. 330/1983. Εισηγητής ο
Αντιδήμαρχος κ. Χαρίλαος Τσιουβελακίδης.
18. Έγκριση απόσυρσης αυτοκινήτων του ∆ήμου λόγω υπέρβασης του ανώτατου
επιτρεπόμενου ορίου κυβισμού σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 129/2534/2010
ΚΥΑ. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Χαρίλαος Τσιουβελακίδης.
19. Εξέταση αίτησης του κ. Λάκη Κων/νου, κατοίκου ∆.Κ. Βερδικούσιας για
παροχή γνωμοδότησης παρέκκλισης από τους όρους δόμησης
γεωργοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.
Τηλέμαχος Γκαμπέτας.
20. Εξέταση αίτησης της «Νικ. Σδάνης & Κληρον. Κων/νου Σδάνη Ο.Ε.» για
παροχή γνωμοδότησης παρέκκλισης από τους όρους δόμησης
γεωργοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.
Τηλέμαχος Γκαμπέτας.
21. Έγκριση της μελέτης δασικής αναψυχής «Ανάδειξη μονοπατιών από
Ελασσόνα έως Γεφύρι Γιάννενας». Εισηγητής ο ∆ήμαρχος κ. Γεώργιος
Πασχόπουλος.
22. Έγκριση της υπ’ αριθμό 1/2012 μελέτης του έργου «Ανάδειξη μονοπατιών
από Ελασσόνα έως Γεφύρι Γιάννενας», έγκριση των τευχών δημοπράτησης,
έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με την Α.∆. Θεσσαλίας –
Στερεάς Ελλάδας και έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο
Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013». Εισηγητής ο
∆ήμαρχος κ. Γεώργιος Πασχόπουλος.
23. Έγκριση της υπ’ αριθμό 2/2012 μελέτης του έργου «Περιβαλλοντική
αποκατάσταση
– διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων Ελασσόνας
(παράπλευρα του ∆ιοικητηρίου και στο Ο.Τ. Γ321), έγκριση των τευχών
δημοπράτησης και έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο Ε.Π.
Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου 2007 – 2013». Εισηγητής ο
∆ήμαρχος κ. Γεώργιος Πασχόπουλος.
24. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Μεταφορά νερού και υδροδότηση Ελασσόνας
από πηγές Κεφαλοβρύσου». Εισηγητής ο ∆ήμαρχος κ. Γεώργιος
Πασχόπουλος.
25. Έγκριση 3ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού) του έργου «Ανόρυξη – αξιοποίηση
γεώτρησης – κατασκευή δεξαμενής και αγωγού μεταφοράς νερού
(Κουλούρι)». Εισηγητής ο ∆ήμαρχος κ. Γεώργιος Πασχόπουλος.
26. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων».
Εισηγητής ο ∆ήμαρχος κ. Γεώργιος Πασχόπουλος.
27. Έγκριση διενέργειας εθελοντικής δενδροφύτευσης στις Τοπικές Κοινότητες.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Γκαμπέτας.
28. Υποβολή παραίτησης του Αντιδημάρχου κ. Γεωργίου Παπαδόπουλου από την
Επιτροπή κατάσχεσης και πώλησης ζώων του Ν. 1590/1986 (αρ. 8).
29. Εξέταση αιτήματος της Τ.Κ. Μηλέας για την κοπή δένδρων στη θέση
«Ξηρόλακκας» προς αποφυγή πρόκλησης ατυχήματος. Εισηγητής ο
Πρόεδρος της Τ.Κ. Μηλέας κ. Θεόδωρος Μηνάς.
30. Εξέταση αιτήματος του Μορφωτικού Συλλόγου Πραιτωρίου για την δωρεάν
παραχώρηση τμήματος του πρώην κοινοτικού καταστήματος. Εισηγητής ο
∆ήμαρχος κ. Γεώργιος Πασχόπουλος.
31. Εξέταση αιτημάτων του «∆ικτύου Περραιβία» για την παραχώρηση γραφείων
και την οικονομική του ενίσχυση. Εισηγητής ο ∆ήμαρχος κ. Γεώργιος
Πασχόπουλος.
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΦΦΕ – ΡΕΪΚΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ