ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 25η του μηνός Απριλίου του έτους 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Θεσσαλίας για την υλοποίηση του έργου «Ανακαίνιση – Βελτίωση – Συντήρηση Γυμναστηρίων Δήμου Ελασσόνας». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Γκουτζουρέλας.
2. Έγκριση υποβολής της πρότασης «Ενεργειακή αναβάθμιση μικρού γυμναστηρίου Ελασσόνας» στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Γκουτζουρέλας.
3. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο Πρόγραμμα «Φιλόδημος» και έγκριση υποβολής πρότασης για την αγορά μηχανημάτων έργων. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Γκουτζουρέλας.
4. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Γκουτζουρέλας.
5. Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου «Κατασκευή νέας δημοτικής οδού παράπλευρα του κοινοτικού καταστήματος Βερδικούσιας». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Γκουτζουρέλας.
6. Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου «Ανακατασκευή περιβάλλοντος χώρου στίβου Γυμνασίου Ελασσόνας». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Γκουτζουρέλας.
7. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμων και κατασκευή κρασπεδορείθρων στην επέκταση του σχεδίου πόλης Ελασσόνας». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Γκουτζουρέλας.
8. Εξέταση αιτήματος της RURAL CONNECT για χορήγηση δικαιώματος διέλευσης δημόσιου δικτύου τηλεπικοινωνιών. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Γκουτζουρέλας.
9. Έγκριση τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Γκουτζουρέλας.
10. Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.
11. Καθορισμός τελών οστεοφυλακίων της Δ.Κ. Τσαριτσάνης. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.
12. Έγκριση εκμίσθωσης της εκμετάλλευσης των δασών «Σκοτίνα» και «Τσακνιάς» της Δ.Κ. Βερδικούσιας στον εκεί Δασικό Συνεταιρισμό. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.
13. Έγκριση απόδοσης στην Περιφέρεια Θεσσαλίας του 25% των εσόδων που εισπράττονται από τη λειτουργία των λαϊκών αγορών του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4497/2017. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.
14. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού (αξία διπλοτύπου για έκδοση οικοδομικής άδειας). Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.
15. Εξέταση αιτήματος υπαλλήλου με σχέση ΙΔΑΧ για αύξηση των ωρών απασχόλησης. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.
16. Έγκριση καταβολής εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του ΟΚΠΑΠ για τα έτη 2014 – 2018. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.
17. Εξέταση αιτήματος του ΟΚΠΑΠ για δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του χώρου που διαμορφώθηκε για την στέγαση του ΚΑΠΗ. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.
18. Αποδοχή και απόδοση της τακτικής επιχορήγησης μηνός Απριλίου του ΟΚΠΑΠ. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.
19. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Πρωτοβάθμια Επιτροπή Αμπελοοινικών θεμάτων. Εισηγητής ο Δ.Σ. κ. Γεώργιος Παπαευθυμίου.
20. Γνωμοδότηση για την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το σταθμό της DIGEA στη θέση «Βερδικούσια» του Δήμου Ελασσόνας. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Διονύσιος Μπαλούκας.
21. Έγκριση συμπληρωματικής κατάταξης αθλητικών εγκαταστάσεων. Εισηγητής ο Πρόεδρος του ΟΚΠΑΠ κ. Φώτιος Καραγκόγκος.
22. Έγκριση απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2014 του ΟΚΠΑΠ. Εισηγητής ο Πρόεδρος του ΟΚΠΑΠ κ. Φώτιος Καραγκόγκος.
23. Καθορισμός ωρών εργασίας των υδρονομέων άρδευσης. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Σαπουνάς.
24. Εξέταση αιτημάτων μίσθωσης δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Γιαννωτών και στην Τ.Κ. Μεσοχωρίου με σκοπό την εγκατάσταση κτηνοτροφικών μονάδων. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Σαπουνάς.
25. Εξέταση αιτήματος του Πολιτιστικού Συλλόγου Λυκουδίου για παραχώρηση της χρήσης αίθουσας του Δημοτικού Σχολίου Λυκουδίου. Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κ. Αλεξάνδρα Τσιαντέ.
26. Εξέταση αιτημάτων Συλλόγων και Σωματείων για οικονομική ενίσχυση. Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κ. Αλεξάνδρα Τσιαντέ.
27. Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την οδική ασφάλεια Έγκριση διάθεσης της σχετικής πίστωσης. Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κ. Αλεξάνδρα Τσιαντέ.
28. Έγκριση 1ου λογαριασμού πιστοποίησης εργασιών για την «Προμήθεια και εγκατάσταση τηλεμετρικού συστήματος διαχείρισης και ελέγχου διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου Ελασσόνας». Εισηγητής ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΕΛ κ. Ανέστης Σερετίδης.
29. Έγκριση συνομολόγησης δανείου της ΔΕΥΑΕΛ. Εισηγητής ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΕΛ κ. Ανέστης Σερετίδης.
30. Έγκριση μετονομασίας της Πλατείας Ειρήνης στην Δ.Κ. Ελασσόνας μετά την θετική γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής. Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Ευαγγέλου.