ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Στα πλαίσια της διαδικασίας εκκαθάρισης και για το σκοπό επικαιροποίησης, ολοκλήρωσης του Μητρώου Μελών του Συνεταιρισμού, μετά και την αναλυτική αναφορά μας στην Ανακοίνωση Νο3,
Καλούμε
όλα τα Μέλη – Συνεταιριστές και ιδιοκτήτες γης, και ενδεχόμενα τους διαδόχους αυτών, να αποστείλουν ταχυδρομικά, έως την 31/3/2018, στο γραφείο του Εκκαθαριστή, που βρίσκεται επί της οδού Αντωνοπούλου 1, τκ. 38221, στον Βόλο, τα παρακάτω δικαιολογητικά απόδειξης της ιδιότητάς τους ως μέλους του Συνεταιρισμού και της συνεταιριστικής τους μερίδας ή του ιδιοκτήτη γης:
1. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
2. Βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο, από το οποίο να προκύπτει η οποιαδήποτε αγροτική δραστηριότητα (π.χ. δήλωση καλλιέργειας, Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φόρου Εισοδήματος, Ε1 και Ε3, κ.α.)
3. Αντίγραφο τίτλου (συμβολαίων, κ.α.) ιδιοκτησίας αγροκτήματος
4. Τυχόν μεταβολές που έχουν προκύψει (συμβόλαια πώλησης, μεταβίβασης, κλπ)
5. Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης (Ε9), στην οποία έχει δηλωθεί η ιδιοκτησία του αγροκτήματος που του ανήκει
6. Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ, στο οποίο περιλαμβάνεται το συγκεκριμένο αγρόκτημα

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Συνεταιρισμού στη διεύθυνση:
melounaolympou.blogspot.gr,
όπου ανακοινώνονται ήδη όλες οι ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ για το σκοπό της εκκαθάρισης.

Αρμόδιος συνεργάτης επικοινωνίας: Τσαριτσάνη, 12/02/2018
Βασταρδή Αλεξάνδρα Ο Εκκαθαριστής
Αργύριος Γ. Χαδούλης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 3
Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
Στην άτυπη συγκέντρωση των Συνεταιριστών, που πραγματοποιήθηκε στη Δημοτική Κοινότητα Τσαριτσάνης του Δήμου Ελασσόνας, την Παρασκευή 01/12/2017, διατυπώθηκε το παρακάτω χρονοδιάγραμμα εργασιών, το οποίο παρατίθεται στον αναλυτικό πίνακα:
Α/Α
Περιγραφή Εργασίας
Χρόνος περάτωσης
1
Ολοκλήρωση της εργασίας κατάρτισης και επικαιροποίησης του Μητρώου Μελών του Συνεταιρισμού, σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ παραχωρηθέντων εκτάσεων του έτους 1973, όπως αυτός έχει μεταβληθεί και ισχύει (Διευκρινίζεται ότι ο συνταχθείς πίνακας του έτους 2004 δεν ισχύει).
Προβλεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης εργασιών

28/2/2018
2
Ολοκλήρωση του ελέγχου πεπραγμένων των διαχειριστικών χρήσεων 2012 έως 2016
Προβλεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης εργασιών

28/2/2018
3
Έναρξη εργασιών απογραφής εταιρικής περιουσίας. Σύσταση Επιτροπής, επιτόπιος έλεγχος – καταγραφή – φωτογράφιση πάγιων περιουσιακών στοιχείων
Προβλεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης εργασιών

28/2/2018
4
Πραγματοποίηση συναντήσεων με τους καθ’ ύλην αρμόδιους φορείς για την υποβοήθηση της διαδικασίας εκκαθάρισης και την απόδοση στους Συνεταιριστές ή στους κληρονόμους τους τα αγροτεμάχια που εισφέρθηκαν κατά χρήση από αυτούς κατά τη σύσταση του Συνεταιρισμού (1973).
Διαμόρφωση οριστικής άποψης για τον τρόπο και τη διαδικασία που απαιτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Προβλεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης εργασιών

20/12/2017

Μέχρι σήμερα για τις εργασίες που περιγράφονται στον ως άνω πίνακα έχουν εκτελεστεί με ανάθεση έργου παροχής υπηρεσιών σε τρίτους τα παρακάτω ανά ομάδα έργου:

Παράγραφος 1:
Έχει διεκπεραιωθεί μέρος της εργασίας που αναφέρεται στην αναλυτική κατάρτιση του διαγράμματος κάλυψης του συνόλου του αγροκτήματος, στο οποίο και αποτυπώνεται αναλυτικά η ιδιοκτησία του καθενός αγρότη – Συνεταίρου, όπως αυτή εισεφέρθη κατά χρήση στον Συνεταιρισμό, την περίοδο 1972-1973. Να σημειωθεί ότι η αποτύπωση αυτή περιλαμβάνει ιστορικά την εξέλιξη των ιδιοκτησιών από το 1928-1929 μέχρι και την ημερομηνία σύστασης του Συνεταιρισμού.
Η ως άνω αποτύπωση, η οποία και είναι το ουσιαστικό σημείο αναφοράς των ιδιοκτησιών, αποτελεί το βασικό κριτήριο για την απόδοση αυτών στους σημερινούς δικαιούχους, με την προϋπόθεση ότι αυτοί θα προσκομίσουν τα νόμιμα δικαιολογητικά που θα αποδεικνύουν την ιδιοκτησία τους.
Σ’ αυτό ιδιαίτερα να τονιστεί ότι μέχρι σήμερα οι Συνεταιριστές – ιδιοκτήτες γης έχουν επιδείξει σημαντική αμέλεια στην εκδήλωση ενδιαφέροντος να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που έχουν ζητηθεί.
Προς ενημέρωση σας γνωστοποιούμε ότι μόνο δύο(2) έχουν προσκομίσει σχετικά δικαιολογητικά και έχουν εκδηλώσει τηλεφωνικό σχετικό ενδιαφέρον άλλα δέκα (10).
Για το παραπάνω σκεπτικό, έχουν εκτελεστεί οι παρακάτω εργασίες:
Απεικόνιση – καθορισμός των τεμαχίων (κτημάτων) που διατέθηκαν για την δημιουργία του πρώην ομαδικού αμπελώνα από τις διανομές των ετών 1928, 1929, 1932 και του 1964, των κτημάτων της περιοχής Τσαριτσάνης, Στεφανόβουνου και Αετοράχης.
Καταγραφή των ιδιοκτητών με βάση τους κτηματολογικούς πίνακες των διανομών των ετών 1928, 1929, 1932 και 1964.
Επεξεργασία των τεμαχίων των διανομών.
Απεικόνιση της κατάστασης που δημιουργήθηκε μετά τη διανομή και τη συνένωση τμημάτων σε ενιαία έκταση, κατά το έτος 1973.
Επεξεργασία της υφιστάμενης κατάστασης και χωρισμό σε ζώνες καλλιέργειας.
Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης (τεμάχια, δρόμοι, τάφροι, κτίσματα, περίφραξη) και περιγραφή αυτών.
Εντοπισμός υφιστάμενων γεωτρήσεων (εντός και εκτός του κτήματος του ΑΣΟΚ).
Προσδιορισμός με συντεταγμένες και χαρακτηριστικά αυτών (είδος, βάθος, παροχή, κατάσταση λειτουργίας).
Ταυτοποίηση γεωτρήσεων με τους αριθμούς παροχής της ΔΕΗ, έλεγχος υπολοίπου λογαριασμού (οφειλές – μέγεθος οφειλής)
Πρόσθετα, και με την παραπάνω προϋπόθεση της προσκόμισης των αποδεικτικών στοιχείων κατοχής θα γίνει και η επικαιροποίηση – εκκαθάριση του Μητρώου μελών του Συνεταιρισμού, με κατηγοριοποίηση αυτών σε:
α) Μέλη του συνεταιρισμού, που έχουν την ιδιότητα του αγρότη και είναι ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων και αυτοί και μόνο από τώρα και στο εξής θα έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις που θα συγκληθούν και
β) Μέλη του συνεταιρισμού, που έχουν απωλέσει την ιδιότητα του αγρότη και συνεπώς, σύμφωνα με το Νόμο, θα διαγραφούν από το Μητρώο μελών του Συνεταιρισμού και δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις, αλλά όμως είναι ιδιοκτήτες γης και θα πρέπει να τους αποδοθούν όπως και σε όλους τα αγροτεμάχια που εισφέρθηκαν κατά το παρελθόν κατά χρήση στον συνεταιρισμό.

Υπενθυμίζεται και επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 4384/2016 περί Αγροτικών Συνεταιρισμών η ιδιότητα τους μέλους του Συνεταιρισμού ορίζεται ως εξής (παρατίθεται αυτολεξεί το κείμενο):
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΜΕΛΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Άρθρο 6
Μέλος ΑΣ
1. Μέλος του ΑΣ μπορεί να γίνει φυσικό πρόσωπο, που έχει πλήρη ικανότητα για δικαιοπραξία, απασχολείται σε οποιονδήποτε κλάδο ή δραστηριότητα της αγροτικής οικονομίας που εξυπηρετείται από τις δραστηριότητες του ΑΣ, πληροί τους όρους του καταστατικού του και αποδέχεται να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του.
Εφόσον προβλέπεται στο καταστατικό του ΑΣ, μέλος του μπορεί να γίνει και άλλος ΑΣ και άλλο νομικό πρόσωπο που η δραστηριότητά του είναι αποκλειστικά αγροτική σε έναν τουλάχιστον από τους κλάδους της αγροτικής οικονομίας και εξυπηρετείται από τις δραστηριότητες του ΑΣ. Το ποσοστό συμμετοχής των νομικών προσώπων-μελών καθορίζεται από το καταστατικό.
2. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει την εγγραφή στον ΑΣ μελών – επενδυτών, τους όρους και τις προϋποθέσεις εισόδου και εξόδου, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. Τα μέλη – επενδυτές είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία μπορούν να συντελέσουν στην επίτευξη των σκοπών του ΑΣ, αλλά δεν υποχρεούνται να συναλλάσσονται με αυτόν. Κατέχουν προαιρετικές συνεταιρικές μερίδες χωρίς τα δικαιώματα ψήφου, εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
Από τα παραπάνω συνάγεται κα τονίζεται για ακόμη μία φορά, ότι όλοι οι ιδιοκτήτες γης και Συνεταιριστές θα πρέπει να προσκομίσουν άμεσα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω, προσαρμοσμένα στις νέες συνθήκες, προς απόδειξη της ιδιότητάς τους ανάλογα με τα χαρακτηριστικά που έχει ο καθένας για τη συμμετοχή τους στις Γενικές Συνελεύσεις ή όχι και στην ολοκλήρωση των εργασιών της διαδικασίας εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας των Συνεταιριστών.
Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
Βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο, από το οποίο να προκύπτει η οποιαδήποτε αγροτική δραστηριότητα (π.χ. δήλωση καλλιέργειας, Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φόρου Εισοδήματος, Ε1 και Ε3, κ.α.)
Αντίγραφο τίτλου (συμβολαίων, κ.α.) ιδιοκτησίας αγροκτήματος
Τυχόν μεταβολές που έχουν προκύψει (συμβόλαια πώλησης, μεταβίβασης, κλπ)
Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης (Ε9), στην οποία έχει δηλωθεί η ιδιοκτησία του αγροκτήματος που του ανήκει
Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ, στο οποίο περιλαμβάνεται το συγκεκριμένο αγρόκτημα

Τα παραπάνω στοιχεία είναι καθοριστικά για την ταυτοποίηση και τη κατηγοριοποίηση των αγροτών – ιδιοκτητών κατόχων των αγροκτημάτων.
Τονίζεται ιδιαίτερα ότι όποιος δεν προσκομίσει ένα ή και περισσότερα δικαιολογητικά δεν θα γίνεται δεκτός στις Συνεδριάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των αγροτών – μελών του Συνεταιρισμού.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας προσκόμισης των δικαιολογητικών θα γίνει και η επικαιροποίηση του Μητρώου Μελών του Συνεταιρισμού (εγγραφές, διαγραφές, κλπ).

Ως τελευταία ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών χωρίς να δοθεί περαιτέρω παράταση, ορίζεται η 31-3-2018.

Παράγραφος 2:
Για τον έλεγχο πεπραγμένων των διαχειριστικών χρήσεων 2012-2016 έχει ανατεθεί σε ομάδα έργου η συγκεκριμένη εργασία και έχει ξεκινήσει ο έλεγχος των καταγεγραμμένων αποφάσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, που έχουν πραγματοποιηθεί στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, σε συνδυασμό με τα υφιστάμενα δικαιολογητικά. Με την ολοκλήρωση αυτής της εργασίας θα εξεταστεί, εάν είναι χρήσιμο και σκόπιμο, ο έλεγχος να επεκταθεί για την περίοδο 2007-2011 και προηγούμενα.

Παράγραφος 3:
Έγινε η αποτύπωση των καταγεγραμμένων στα λογιστικά βιβλία του συνεταιρισμού στοιχείων του πάγιου ενεργητικού (μηχανολογικός εξοπλισμός, μεταφορικά μέσα, έπιπλα και σκεύη, κλπ).
Πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση της Επιτροπής Απογραφής, όπου και καθορίστηκε το πλαίσιο των αρχών που θα τηρηθούν κατά τη διαδικασία απογραφής της εταιρικής περιουσίας.
Έγιναν οι πρώτες εργασίες καθαρισμού του περιβάλλοντος χώρου του Συνεταιρισμού, στην κατεύθυνση να μπορεί η Επιτροπή Απογραφής να εκτελέσει το έργο της. Εντός της προσεχούς εβδομάδας, σε ημερομηνία και ώρα που θα καθοριστεί, θα γίνει η έναρξη εργασιών απογραφής, με τελικό στόχο η εργασία αυτή να πραγματοποιηθεί μέχρι και την ορισθείσα ημερομηνία.
Παράγραφος 4:
Όπως είναι γνωστό και με τις προφορικές ενημερώσεις που έχουμε πραγματοποιήσει στους Συνεταιριστές που έχουν δείξει ανάλογο ενδιαφέρον, απευθυνθήκαμε στη Δ/νση Πολιτικής Γης της Περιφέρειας Θεσσαλίας για παροχή διευκρινίσεων για τον τρόπο απόδοσης των αγροτεμαχίων σε αυτούς, όπως αυτά παραδόθηκαν προς χρήση στον συνεταιρισμό κατά τα έτη 1972 και 1973.
Η Δ/νση Πολιτικής Γης της Περιφέρειας Θεσσαλίας μας απέδωσε τα παρακάτω:
α) η υπ’ αριθμ. 573/17-2-2014, με θέμα «Ενημέρωση σχετικά με τον αναδασμό» και
β) η υπ’ αριθμ. 14429/7-12-2017, με θέμα: «Απάντηση σε ερώτημα σχετικά με τον αναδασμό «Ομαδικό Αμπελώνα» των αγροκτημάτων Τσαριτσάνης Στεφανόβουνου Αετοράχης».
Από την ανάγνωση των δύο αυτών κειμένων προκύπτει η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν οι συνεταιριστές και όχι ο Συνεταιρισμός (Υπό Εκκαθάριση), όπως εκπροσωπείται από τον Εκκαθαριστή, για την παραλαβή των αγροτεμαχίων τους.
Δηλαδή, με απλά λόγια η διαδικασία αυτή δεν εμπίπτει στις υποχρεώσεις του Εκκαθαριστή.
Αυτό, σε συνδυασμό με την εργασία που περιγράφεται στην παράγραφο 1, δίνει αναλυτική εικόνα στους κατόχους γης για το τι πρέπει να πραγματοποιήσει ο καθένας ή και όλοι μαζί για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων τους επί των αγροκτημάτων.

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΛΥΣΕΙΣ!
Τσαριτσάνη, 13/2/2018

Ο Εκκαθαριστής
Αργύριος Γ. Χαδούλης

Θέματα #ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ #ομαδικός αμπελώνας #ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ #Τσαριτσάνη