Φωτό: Γιάννης Μουκίδης
ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Την Τετάρτη 30 Αυγούστου και ώρα 18:00 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ελασσόνας με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση της έκθεσης εσόδων – εξόδων Β` τριμήνου 2017 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.
2.Αποδοχή και απόδοση της τακτικής επιχορήγησης μηνός Αυγούστου του ΟΚΠΑΠ. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.
3.Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.
4.Έγκριση τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Γκουτζουρέλας.
5.Έγκριση της υπ’ αριθμό 9/2017 μελέτης του έργου «Διαμόρφωση χώρου και ηλεκτροφωτισμός κοιμητηρίου Τ.Κ. Σαρανταπόρου». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Γκουτζουρέλας.
6.Έγκριση της μελέτης «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση δρόμου από Παλιάμπελα έως διασταύρωση δρόμου Βλαχογιαννίου – Αγριελιάς». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Γκουτζουρέλας.
7.Έγκριση υποβολής του έργου «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση δρόμου από Παλιάμπελα έως διασταύρωση δρόμου Βλαχογιαννίου – Αγριελιάς» για ένταξη στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Γκουτζουρέλας.
8.Σύσταση επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων και κλήρωση των Δ.Σ. που θα συμμετέχουν σε αυτές. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Γκουτζουρέλας
9.Εξέταση αιτήματος παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμων και κατασκευή κρασπεδορείθρων στην επέκταση του σχεδίου πόλης Ελασσόνας». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Γκουτζουρέλας.
10.Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών. Εισηγητής ο Δ.Σ. και Πρόεδρος του Οργανισμού κ. Φώτιος Καραγκόγκος.
11.Εξέταση αιτημάτων συλλόγων για οικονομική ενίσχυση. Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κ. Αλεξάνδρα Τσιαντέ.
12.Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την τέλεση του ετήσιου μνημόσυνου του Γεωργάκη Ολύμπιου στην Δ.Κ. Λιβαδίου. Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κ. Αλεξάνδρα Τσιαντέ.
13.Έγκριση χορήγησης αδειών παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Διονύσιος Μπαλούκας.
14.Παροχή γνωμοδότησης για την τροποποίηση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων με παράλληλη αύξηση δυναμικότητας της υφιστάμενης μονάδας παραγωγής τυροκομικών προϊόντων με την επωνυμία «ΜΠΙΖΙΟΣ Α.Ε.». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Διονύσιος Μπαλούκας.
15. Παροχή γνωμοδότησης για την τροποποίηση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων με παράλληλη αύξηση δυναμικότητας της υφιστάμενης μονάδας παραγωγής τυροκομικών προϊόντων με την επωνυμία «ΒΙΓΛΑ Α.Ε.Β.Ε.». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Διονύσιος Μπαλούκας.
16.Παροχή γνωμοδότησης για την απαγόρευση βοσκής σε συστάδες του δάσους «Σκοτίνα» οι οποίες πρόκειται να υλοτομηθούν. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Σαπουνάς.
17.Παροχή γνωμοδότησης για την απαγόρευση βοσκής σε συστάδες του δημόσιου δάσους Κοκκινοπηλού οι οποίες πρόκειται να υλοτομηθούν. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Σαπουνάς.
18.Έγκριση εκμίσθωσης του δικαιώματος εκμετάλλευσης του διακατεχόμενου δάσους «Σκοτίνας». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Σαπουνάς.
19.Έγκριση 1ου λογαριασμού (προκαταβολή) για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση τηλεμετρικού συστήματος διαχείρισης και ελέγχου διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου Ελασσόνας» μετά από αίτημα του αναδόχου. Εισηγητής ο Δ.Σ. και Πρόεδρος της ΔΕΥΑΕΛ κ. Ανέστης Σερετίδης.
20.Έγκριση κατανομής πιστώσεων ΣΑΤΑ. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.
21.Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών αγροτεμαχίων. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.
22.Έγκριση σύναψης σύμβασης για την αποδοχή και εκκαθάριση καρτών και έγκριση προμήθειας τερματικού για την πραγματοποίηση συναλλαγών με κάρτες. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.
23.Βεβαίωση αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού για αποδοχές υπαλλήλου του Δήμου η υπαλληλική σχέση του οποίου λύθηκε αυτοδίκαια. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.
24.Σύσταση της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.