Πρόσκληση ενδιαφέροντος συμμετοχής σε επιμορφωτικά σεμινάρια

Το ΚΠΕ Κισσάβου – Ελασσόνας στο πλαίσιο της Δια Βίου Μάθησης προτίθεται να οργανώσει προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων επιδιώκοντας την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση των πολιτών για την ανάπτυξη γνωστικού και αξιακού υπόβαθρου σχετικά με το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη. Τα μαθήματα των προγραμμάτων θα διεξάγονται  στις εγκαταστάσεις του Κέντρου και θα καλύπτουν την περιοχή εμβέλειάς του.
Το περιεχόμενο των προγραμμάτων θα αναπτύσσεται σ’ ένα ευρύ πεδίο προβληματισμού και θα υπηρετεί τις αρχές και τη μεθοδολογία της εκπαίδευσης ενηλίκων. Συγκεκριμένα θα διαπραγματεύεται θέματα όπως:
* Περιβαλλοντική Διατήρηση (Εξοικονόμηση ενέργειας, προστασία των συστημάτων ζωής, διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων κ.α.)
* Οικονομική Βιωσιμότητα (Αειφόρες πρακτικές στη γεωργία και στη βιομηχανία, οικοτουριστική ανάπτυξη προστατευόμενων περιοχών κ.α.)
* Αειφόρες Κοινωνικές Πρακτικές (Προσωπική ανάπτυξη και βελτίωση κοινωνικών δεξιοτήτων, διασφάλιση δημόσιας υγείας και ποιότητας ζωής, προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς κ.α.).
Η ανάπτυξη των επιμορφωτικών προγραμμάτων θα υποστηριχθεί από επίσημους κρατικούς φορείς, από Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα καθώς και από αναγνωρισμένους φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις), που δραστηριοποιούνται στο Περιβάλλον και στον Πολιτισμό.
Τα επιμορφωτικά προγράμματα (ημερίδες και σεμινάρια) απευθύνονται σε ενήλικες οι οποίοι επιζητούν την προσωπική τους ανάπτυξη και βελτίωση. Στους συμμετέχοντες θα δίνεται βεβαίωση παρακολούθησης.
Το ΚΠΕ Κισσάβου – Ελασσόνας θα καλύπτει τις δαπάνες επιμόρφωσης (λειτουργικά έξοδα εγκαταστάσεων, εκπαιδευτικό υλικό και τις δαπάνες μετακίνησης, διαμονής, διατροφής και διαλέξεων των εισηγητών).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το ΚΠΕ Κισσάβου -Ελασσόνας στο τηλ.: 2493029571, Φαξ: 24930-29570 και E-mail:  kpe@ thess.pde.sch.gr ) καθώς και να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του Κέντρου στη διεύθυνση http://thess.pde.sch.gr/kpe.

Ο Υπεύθυνος του ΚΠΕ

Σπύρος Αναγνωστάκης

Θέματα #Ελασσόνα #ΚΠΕ #σεμινάριο