Προκήρυξη θέσεων στις κατασκηνώσεις Στομίου του Δήμου Αγιάς

kataskinosi-agia-paraskeyi-stomio-1

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Αρίθ.Πρωτ 5499

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟΜΙΟΥ

Πληροφορίες: Παπαδημητρίου Κατερίνα

Τηλ:2494350120

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 3106/2003 (ΦΕΚ 30 Α΄/10.2.2003) «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις».

2. Το άρθρο 19 του Ν. 2646/1998 (ΦΕΚ 236/98 τ. Α΄)

3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. ιε του Ν. 3812/09,τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 94 του Ν.3852/10 όπως ισχύει.

4.Την οικ.Δ9/12117/3109/1-6-2016 (AΔΑ:ΩΕΕΚ465Θ1Ω-ΓΒ2)ΚΥΑ με θέμα: Καθορισμός αναγκών εποχικού προσωπικού παιδικών εξοχών-κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος έτους 2016.

5. Την υπ. αριθ. Δ22/οικ 22418/730/18-5-2016(ΦΕΚ 1488/Β/26-5-2016΄) (ΑΔΑ:7ΙΕ7465Θ1Ω-ΗΟΓ) ΚΥΑ με θέμα : Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας Παιδικών Εξοχών-Κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους

6.Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/11-5-2015) απλούστευση και επιτάχυνση διαδικασιών προσλήψεων εποχικού προσωπικού και συμβάσεων μίσθωσης έργου.

7.Την υπ. αριθ. Δ9/26557/6890/9-6-2016 ΚΥΑ του Υφυπουργού Εσωτερικών &Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Υπουργού Εργασίας,Κοινωνικής Ασφάλισης &Κοινωνικής Αλληλεγγύης περί κατανομής του Προσωπικού για πρόσληψη στις Παιδικές Εξοχές-Κατασκηνώσεις Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους.

8.Το γεγονός ότι υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προυπολογισμό του Δήμου οικον. έτους 2016 για τον σκοπό αυτό στους ΚΑ 02.35.6041.01-02.35.6054.01,02.25.6041.01,02.35.6054.01,02.70.6041.01, και 02.70.6054.01

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ

Ότι ο Δήμος Αγιάς προτίθεται να προσλάβει τριάντα και οκτώ (38) ατόμων 2μηνης απασχόλησης με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου των παρακάτω ειδικοτήτων:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Τόπος Παροχής Υπηρεσιών

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Κατασκηνώσεις Αγίας Παρασκευής Στομίου

Συντονιστής

2 μήνες

1

102

Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Κατασκηνώσεις Αγίας Παρασκευής Στομίου

Επιμελητές

2 μήνες

2

103

Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Κατασκηνώσεις Αγίας Παρασκευής Στομίου

Ειδ. Συνεργάτες – Ψυχαγωγίας

2 μήνες

2

104

Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Κατασκηνώσεις Αγίας Παρασκευής Στομίου

Ειδ. Συνεργάτες –Χειροτεχνίας

2 μήνες

2

105

Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Κατασκηνώσεις Αγίας Παρασκευής Στομίου

Γυμναστές

2 μήνες

2

106

Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Κατασκηνώσεις Αγίας Παρασκευής Στομίου

Ομαδάρχες

1 Μήνα

10

107

Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Κατασκηνώσεις Αγίας Παρασκευής Στομίου

Διαχειριστής

2 μήνες

1

108

Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Κατασκηνώσεις Αγίας Παρασκευής Στομίου

Βοηθός Διαχειριστή

2 μήνες

1

109

Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Κατασκηνώσεις Αγίας Παρασκευής Στομίου

Αποθηκάριος

2 μήνες

1

110

Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Κατασκηνώσεις Αγίας Παρασκευής Στομίου

Γιατρός

2 μήνες

1

111

Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Κατασκηνώσεις Αγίας Παρασκευής Στομίου

Νοσοκόμοι

2 μήνες

1

112

Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Κατασκηνώσεις Αγίας Παρασκευής Στομίου

Μάγειρας

2 μήνες

1

113

Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Κατασκηνώσεις Αγίας Παρασκευής Στομίου

Βοηθός Μαγείρων

2 μήνες

1

114

Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Κατασκηνώσεις Αγίας Παρασκευής Στομίου

Οδηγός

2 μήνες

1

115

Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Κατασκηνώσεις Αγίας Παρασκευής Στομίου

Εργάτες-Εργάτριες

2 μήνες

7

116

Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Κατασκηνώσεις Αγίας Παρασκευής Στομίου

Προσωπικό Καθαριότητας

2 μήνες

1

117

Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Κατασκηνώσεις Αγίας Παρασκευής Στομίου

Φύλακας

2 μήνες

1

118

Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Κατασκηνώσεις Αγίας Παρασκευής Στομίου

Ειδικός τεχνίτης

2 μήνες

1

119

Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Κατασκηνώσεις Αγίας Παρασκευής Στομίου

Ναυαγοσώστης

2 μήνες

1

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ

101

Πτυχιούχος Ανώτατης ή Ανώτερης Σχολής. Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με τα παραπάνω προσόντα, προτιμώνται απόφοιτοι Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου με ευδόκιμη κατασκηνωτική εμπειρία.

102

Απόφοιτος τουλάχιστον Β΄ τάξεως Λυκείου ή της Δ΄ τάξεως εξαταξίου Γυμνασίου με ευδόκιμη κατασκηνωτική εμπειρία

103

104

Πτυχιούχοι ή φοιτητές των παρακάτω σχολών:

α) Παιδαγωγικών Τμημάτων και ΤΕΙ Βρεφονηπιοκομίας

β) Τ.Ε.Ε.ΦΑ.

γ) Τμημάτων κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής

δ) Θεατρικών και Δραματικών Σχολών

ε) Μουσικών και χορευτικών σχολών και

στ) Σχολών καλλιτεχνικών μαθημάτων.

Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με τα παραπάνω προσόντα είναι δυνατή η πρόσληψη στελεχών με κατασκηνωτική εμπειρία που να αποδεικνύεται.

105

Καθηγητής Φυσικής Αγωγής

107

Απόφοιτος Α΄ τάξης Λυκείου ή Δ΄ τάξης Εξατάξιου Γυμνασίου

110

Απόφοιτος ιατρικής σχολής με άδεια άσκησης επαγγέλματος και υποχρεούται να βρίσκεται καθημερινά στους χώρους της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης

111

Απόφοιτος σχολής Νοσοκόμων με άδεια άσκησης επαγγέλματος ή τελειόφοιτος Σχολής Νοσοκόμων

112

113

απόφοιτοι ή τελειόφοιτοι Σχολής Μαγείρων ή ΥΕ με εμπειρία στην ειδικότητα που να αποδεικνύεται

114

Δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας επαγγελματικής άδειας οδηγού αυτοκινήτου

117

Απόφοιτος Λυκείου και κατά προτίμηση με προϋπηρεσία που να αποδεικνύεται.

118

Απόφοιτος ανάλογης Σχολής ή με εμπειρία στην ειδικότητα που να αποδεικνύεται.

106

108

109

115

116

Δεν απαιτούνται κύρια και τυπικά προσόντα

119

Απολυτήριο Λυκείου-άδεια άσκησης επαγγέλματος

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν μαζί με την αίτησή τους:

  • Αριθμό IBAN
  • Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
  • Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ
  • ΑΜΚΑ
  • Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας επικυρωμένο
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  • Αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας σταθερό και κινητό
  • Βιβλιάριο ή πιστοποιητικό Υγείας

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τη δημοσίευση της παρούσης έως και τη Δευτέρα 24/6/2016 ταχυδρομικώς και αυτοπροσώπως.

Αγιά 14 Ιουνίου 2016

Ο Δήμαρχος Αγιάς

Α:ντώνιος Γκουντάρας

Add Comment