ΠΘ: Ξεκίνησε η προετοιμασία για τη νέα Προγραμματική Περίοδο

Με την ενημερωτική ημερίδα που πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Λάρισα, η Περιφέρεια Θεσσαλίας ξεκίνησε την έναρξη της προετοιμασίας για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, δηλαδή για το «νέο ΕΣΠΑ». Σκοπός της ημερίδας ήταν η ενημέρωση των δημόσιων, οικονομικών και κοινωνικών φορέων της Θεσσαλίας για την κατάρτιση του Σχεδίου Περιφερειακής Ανάπτυξης της Θεσσαλίας 2014-2020.
«Στόχος μας είναι να δούμε τη Θεσσαλία του σήμερα και να σχεδιάσουμε τη Θεσσαλία του αύριο. Να δούμε τους Θεσσαλούς και τις ανάγκες τους. Να καταγράψουμε τα δυνατά σημεία της, όπως και τις αδυναμίες και τα προβλήματά που εμφανίζονται και να αξιολογήσουμε το πού θέλουμε να φτάσουμε. Με ποιά εργαλεία, μηχανισμούς έργα και δράσεις. Και όλα αυτά μέσα από συγκεκριμένες ενέργειες, χρονοδιαγράμματα και με τη συνεργασία όλων μας. Για να καταρτίσουμε την Αναπτυξιακή Στρατηγική της Θεσσαλίας για την περίοδο 2014-2020, πρέπει να θέσουμε το Όραμα για τη Θεσσαλία, από σήμερα κιόλα. Και με βάση αυτό να προχωρήσουμε», τόνισε ο περιφερειάρχης κ. Κώστας Αγοραστός στην εναρκτήρια ομιλία του οριοθετώντας το πλαίσιο που θα ακολουθηθεί στο σχεδιασμό του νέου ΠΕΠ που ονομάζεται Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣΧ):
«Η Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι η μοναδική αρχή η οποία πρόκειται να υλοποιήσει σε συνεργασία με τους υπόλοιπους φορείς το «νέο ΕΣΠΑ». Οι τακτικισμοί και οι πρακτικές του παρελθόντος ανήκουν στην ιστορία. Σήμερα τις βάσεις τις θέτουμε όλοι μαζί. Κάθε έργο που εντάσσεται στο ΣΕΣΧ μπαίνει στη λογική του κόστους-οφέλους και όχι όπως γινόταν έως σήμερα. Θα περιλαμβάνεται δηλαδή στον αρχικό σχεδιασμό το κοινωνικό κόστος, η βιωσιμότητα, η αναγκαιότητα και το όφελος της υλοποίησης ενός έργου. Βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο σημείο όπου πρέπει να μας καθοδηγεί ο ορθολογισμός και η εμπράγματη πολιτική πορεία. Να ξεφύγουμε απ’ το «φαίνεσθε» και να μεταβούμε στο «είναι». Με τους πόρους που διαθέτουμε πρέπει να έχουμε τα αντίστοιχα αποτελέσματα».
Ο περιφερειάρχης πραγματοποίησε μια μικρή αναφορά και στο υπάρχον ΠΕΠ, το ΕΣΠΑ 2007-2013 σημειώνοντας τα εξής: «Παραλάβαμε ένα πρόγραμμα υπερδεσμευμένο, το οποίο σχεδιάστηκε από άλλους, κάτω από διαφορετικές συνθήκες και κληθήκαμε να το υλοποιήσουμε μέσα σε ένα ασφυκτικό και αβέβαιο περιβάλλον. Μαζί με τους συνεργάτες μας δώσαμε μια υπόσχεση. Να κάνουμε με λίγα πολλά. Έτσι ενώ απ’ την έναρξη του ΕΣΠΑ εντάχθηκαν στη Θεσσαλία έργα 2,2 δις ευρώ, μόνο τον τελευταίο χρόνο η αιρετή Περιφέρεια ενέταξε έργα συνολικού προϋπολογισμού 1 δις ευρώ. Αυτό το πετύχαμε σε συνεργασία και συνέργεια με όλους τους φορείς που υλοποιούν έργα ΕΣΠΑ, γι’ αυτό και η επιτυχία είναι συλλογική»
[wpg_thumb]
Συνεχίζοντας για την από εδώ και πέρα πορεία ο κ. Αγοραστός ανέφερε τα εξής: «Η τραγική οικονομική συγκυρία που βιώνουμε μας κάνει να κινηθούμε σε άλλη βάση. Έχουμε την αίσθηση του επείγοντος, δίχως να χάνουμε την ικανότητα να στοχεύουμε σε αποτελέσματα με στρατηγικό τρόπο. Χρειάζεται αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων, πολιτική βούληση, κοινωνική ομοψυχία και συνοχή, αποτελεσματικότητα και πίστη στους στόχους που θέτουμε. Σε ό,τι αφορά στον αναπτυξιακό προγραμματισμό, πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν οι ακόλουθες επιδιωκόμενες διαρθρωτικές αλλαγές και η συμβολή στην επίτευξη αυτών:
προαγωγή της ικανότητας της οικονομίας να παράγει, να αποταμιεύει και να εξάγει, με ενίσχυση της εξωστρέφειάς της, αύξηση της αποτελεσματικότητας και της ευελιξίας των αγορών προϊόντων και εργασίας, δημιουργία ευνοϊκότερου επιχειρηματικού περιβάλλοντος για εγχώριους και ξένους επενδυτές, εκσυγχρονισμό του δημοσίου τομέα και της δημόσιας διοίκησης, αναδιάρθρωση και ενδυνάμωση του συστήματος υγείας και των προγραμμάτων κοινωνικής ασφάλισης, κ.ά.

Για το πλαίσιο της νέας Προγραμματικής Περιόδου ο περιφερειάρχης ανέφερε: «Σήμερα βρίσκεται ακόμα υπό διαπραγμάτευση το νέο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020. Οι Κανονισμοί των Ταμείων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν έχουν εγκριθεί, δεν έχει οριστικοποιηθεί ο Προϋπολογισμός που θα λάβει η χώρα μας για την νέα περίοδο, ενώ δεν έχει σχεδιαστεί η Αρχιτεκτονική των Προγραμμάτων της Νέας Περιόδου στη χώρα. Ωστόσο, ξεκινάμε, όπως οφείλουμε να ξεκινήσουμε, για να σχεδιάσουμε το νέο Πρόγραμμα και από «κάτω προς τα πάνω». Οι Περιφέρειες καταρτίζουν τα επιχειρησιακά τους προγράμματα με βάση τις αρμοδιότητές τους. Πιο συγκεκριμένα, οι περιφέρειες έχουν αρμοδιότητα σε θέματα οικονομικού προγραμματισμού και ανάπτυξης, φυσικών πόρων, ενέργειας, βιομηχανίας, απασχόλησης, εμπορίου, τουρισμού, μεταφορών και επικοινωνιών, γεωργίας, κτηνοτροφίας, αλιείας, υγείας, παιδείας, πολιτισμού, αθλητισμού, δημοσίων έργων, χωροταξίας και περιβάλλοντος. Ακόμη, επισημαίνεται η ανάγκη κατά το σχεδιασμό να ληφθούν ιδιαίτερα υπ’όψιν τα γενικά περιφερειακά και τα κλαδικά χωροταξικά σχέδια, αλλά και οι τομεακές πολιτικές, με στόχο συνέργειες και αλληλοσυμπλήρωση. Πρέπει να αναθεωρηθούν άμεσα τα περιφερειακά χωροταξικά σχέδια, προκειμένου να καταστούν συμβατά με τα τέσσερα κλαδικά (βιομηχανία, τουρισμός, ιχθυοκαλλιέργειες και ΑΠΕ).
Η βασική πρόκληση, για την επόμενη προγραμματική περίοδο, υπογράμμισε ο κ. Κ. Αγοραστός είναι η μέγιστη συμβολή των νέων διαρθρωτικών πόρων στην αναστροφή του κλίματος ύφεσης και ταυτόχρονα στην ανάπτυξη μέσα από στοχευμένες και πολλαπλασιαστικού χαρακτήρα παρεμβάσεις, σε τομείς που παρουσιάζουν μέγιστη προστιθέμενη αξία για τη χώρα και τις περιοχές της. Βασική στρατηγική επιδίωξη αποτελούν η ανάπτυξη, η δημιουργία θέσεων απασχόλησης και η αποκατάσταση της τρωθείσας από την κρίση κοινωνικής συνοχής.

Συνοπτικά, το Σχέδιο Θεσσαλίας πρέπει να περιλαμβάνει :
1.Η θέση της Περιφέρειας στο εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον.
2.Αποτίμηση των αποτελεσμάτων των παρεμβάσεων στην Περιφέρεια μέχρι σήμερα (συμπεριλαμβανομένης και εκτίμησης για την εικόνα μέχρι το τέλος της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου).
3.Αναφορά δυνατών σημείων, αδυναμιών, ευκαιριών και κινδύνων της Περιφέρειας.
4.Αναφορά βασικών προτεραιοτήτων ανάπτυξης της Περιφέρειας και ιεράρχησή τους
5.Αναγκαίες θεσμικές και οργανωτικές προσαρμογές – Κάλυψη προβλεπόμενων από των Κανονισμό «Αιρεσιμοτήτων» (Conditionalities)
6.συνοπτική αποτύπωση εκτιμήσεων πιθανών ενδοπεριφερειακών διαφοροποιήσεων και επιδράσεων στο πλαίσιο των περιφερειακών προτεραιοτήτων ανάπτυξης
Ως προς την πρόοδο του Ε.Σ.Π.Α. στην Περιφέρεια Θεσσαλίας σήμερα :

«Διαπιστώνουμε μια ιδιαίτερη δυναμική την τελευταία περίοδο, παρότι η τελευταία χρονική περίοδος είναι από τις πλέον δυσχερείς, λόγω του γενικότερου αρνητικού οικονομικού περιβάλλοντος. Συνοπτικά αναφέρουμε ότι όλα τα Δημόσια Έργα που είναι σήμερα ενταγμένα σε όλα τα Προγράμματα του Ε.Σ.Π.Α. (Τομεακά και Περιφερειακό) στη Θεσσαλία, αγγίζουν τα 2 δις ευρώ, με τις συμβάσεις που έχουν καταρτιστεί να υπερβαίνουν το 1 δις ευρώ και τις δαπάνες να είναι ύψους 538 εκ.ευρώ. Εξ αυτών, έργα προϋπολογισμού 470 εκ.ευρώ εντάχθηκαν και διαχειρίζονται από τη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με τις συμβάσεις τους στα 264 εκ.ευρώ και τις δαπάνες τους να υπερβαίνουν τα 127 εκ.ευρώ.
Επιπλέον των παραπάνω, έχουν ενταχθεί στα Προγράμματα του Ε.Σ.Π.Α. επενδύσεις που χωροθετούνται στη Θεσσαλία που υπερβαίνουν τα 250 εκ.ευρώ.
Και πρόσθετα , οι πόροι και τα έργα που προέρχονται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ και το Πρόγραμμα ΑΛΙΕΙΑ.
Η αναθεώρηση του ΕΣΠΑ που αναμένεται να εγκριθεί έως το τέλος του 2012, λαμβάνει υπ’όψιν της τα οικονομικά δεδομένα που δημιουργεί η κρίση και αναμένεται να μεγιστοποιήσει την αποτελεσματικότητα των πόρων του ΕΣΠΑ συνολικά.
Στο σημείο αυτό θα ήθελα να αναφέρω ότι το τελευταίο έτος, δηλαδή από την 1η Ιουλίου 2011, οπότε και η αρμοδιότητα διαχείρισης του Ε.Σ.Π.Α. σε επίπεδο Περιφέρειας, μεταβιβάστηκε με τον νόμο του Καλλικράτη από το Κράτος – Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, στις Αιρετές Περιφέρειες, διαπιστώνουμε ότι δικαιώνεται ο θεσμός και η λειτουργία της Αιρετής Περιφέρειας στην ανάληψη της αρμοδιότητας διαχείρισης του Ε.Σ.Π.Α. Και είναι εύλογο, γιατί η Περιφέρεια αποτελεί το μεγαλύτερο όργανο σε μέγεθος σε περιφερειακό επίπεδο που μπορεί να σχεδιάσει, να συνεργαστεί και να υλοποιήσει το Ε.Σ.Π.Α. Ένας κατακερματισμός αρμοδιοτήτων, δεν εξυπηρετεί κανέναν μας και πολύ περισσότερο την ίδια την περιφέρεια και το μέλλον της.
Ελλείψει εθνικών πόρων σήμερα για χρηματοδότηση έργων, το Ε.Σ.Π.Α. ως μοναδική πηγή χρηματοδότησης πλέον, στηρίζει την τοπική οικονομία με μεγάλο εισοδηματικό πολλαπλασιαστή. Σε όλη τη Θεσσαλία έχουν εγκατασταθεί εργοτάξια κατασκευής έργων ή εγκαθίστανται σύντομα, προσφέροντας άμεση εργασία σε εργαζόμενους και έμμεση στην αγορά προμήθειας των υλικών τους, πετρελαίου κ.α. και γενικότερα στήριξη στο εισόδημα της Θεσσαλίας. Υποστηρίζουν τα έργα εθνικών πόρων , είτε εντασσόμενα στο Πρόγραμμα ΠΙΝΔΟΣ, πόρων ΚΑΠ κ.α.
Το Ε.Σ.Π.Α. Θεσσαλίας είναι ένα υγιές Πρόγραμμα και η πρόοδός του αντανακλά στην πραγματική οικονομία.
Μέσα στο όλο πλέγμα έργων και δράσεων , αναφέρω ενδεικτικά μεγάλα έργα σε Τομεακά Προγράμματα, όπως η ολοκλήρωση του ΠΑΘΕ στην περιοχή της Θεσσαλίας, το έργο υδροδότησης από το Φράγμα Σμοκόβου, το Αεροδρόμιο της Σκιάθου, οι Λιμνοδεξαμενές του Ξηριά στον Αλμυρό , στη Σκόπελο και στην Αλόννησο, το Φράγμα Ληθαίου στα Τρίκαλα, το Αρχαίο Θέατρο Λάρισας , η υποστήριξη των πρανών στη Ι.Μ. Παναγίας Πελεκητής στην Καρδίτσα, η ολοκλήρωση του Περιφερειακού δακτυλίου του Βόλου, το έργο της Κάρλας, η αποχέτευση λυμάτων σε μια σειρά από πόλεις και οικισμούς της Θεσσαλίας, έργα Ψηφιακής σύγκλισης όπως η Ψηφιακή Απεικόνιση Μετεώρων , Ολύμπου κ.α.
Από τα έργα του Περιφερειακού Προγράμματος της Θεσσαλίας στο ΕΣΠΑ ενδεικτικά αναφέρουμε την ολοκλήρωση των εργασιών στον οδικό άξονα Τρίκαλα – Λάρισα, Λάρισα – Καρδίτσα, αντιπλημμυρικά έργα στο Βόλο και σε λοιπές περιοχές, έργα ύδρευσης για εξασφάλιση ποιότητας και ποσότητας πόσιμου ύδατος, έργα υποδομών και προμήθειας εξοπλισμού σημαντικότατου προϋπολογισμού στην πρωτοβάθμια , δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση στη Θεσσαλία, έργα υγείας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, έργα σημαντικά στον τομέα του πολιτισμού, έργα περιβαλλοντικά κ.α.
Ως πρωτοπόρο έργο ξεκίνησε το έργο για την κατασκευή και λειτουργία Υποβρύχιων Μουσείων και Καταδυτικών Πάρκων στις Βόρειες Σποράδες και στον Δυτικό Παγασητικό, που εντάχθηκε στα 181 Έργα Προτεραιότητας του Ε.Σ.Π.Α. Σήμερα προχωράνε οι μελέτες του και στόχος είναι η λειτουργία του πριν το 2015. Ειδικότερα στόχος του έργου είναι η προστασία και ανάδειξη του πλούσιου πολιτιστικού και φυσικού πλούτου των περιοχών αναφοράς, που θα αποτελέσει πηγή αύξησης της τουριστικής κίνησης και του εισοδήματος στην ευρύτερη περιοχή. Η προώθηση του έργου αυτού και συμπληρωματικών του, θα καταστήσουν την περιοχή ως «θεματικό» τουριστικό προορισμό.
Ξεκινάμε στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α. τη διασύνδεση των πολιτιστικών χώρων και πόλων τουρισμού, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα δίκτυο διαδρομών, που με κατάλληλη προβολή του θα αναδείξει συνολικά τη Θεσσαλία.
Επίσης, στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α. Θεσσαλίας και λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τα προβλήματα του νησιωτικού χώρου χρηματοδοτείται η υλοποίηση Ολοκληρωμένων Σχεδίων Ανάπτυξης των Νησιών της Θεσσαλίας (Αλόννησος, Σκόπελος, Σκιάθος & Νήσος Παλαιό Τρίκερι) με πόρους ύψους 10 εκ.ευρώ. Το πρόγραμμα αυτό έχει σαν στόχο τη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη και την ενδοπεριφερειακή κοινωνική και οικονομική συνοχή, τη βελτίωση της ελκυστικότητας των περιοχών και της ποιότητας ζωής των κατοίκων τους, καθώς και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης μέσω της αξιοποίησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων κάθε νησιού.
Σε ότι αφορά στις ειδικές ομάδες πληθυσμού, η Περιφέρεια Θεσσαλίας, αφενός λόγω του πληθυσμού των ΡΟΜΑ σε αυτήν αλλά κυρίως λόγω της ωριμότητας των φορέων της επί του θέματος, έχει ήδη εντάξει έργα σε οικισμούς και περιοχές όπου κατοικούν ΡΟΜΑ, κινούμενη πρώτη στη χώρα, με στόχο την περιβαλλοντική αναβάθμισή τους και τη βελτίωση συνθηκών διαβίωσης. Παράλληλα, η Θεσσαλία εντάχθηκε από την αρμόδια Εθνική Αρχή, στις Πιλοτικές Περιφέρειες για την κατάρτιση και υλοποίηση Περιφερειακού Ολοκληρωμένου Σχεδίου για τους ΡΟΜΑ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, σε συνέχεια της έγκρισης του Εθνικού Σχεδίου. Η όλη εργασία γίνεται σε πλήρη συνεργασία τόσο με τους κατοίκους των περιοχών αυτών όσο και με τις αρμόδιες Δημοτικές Αρχές. Η κατάρτιση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Σχεδίου της Θεσσαλίας, που στόχο έχει την καταγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης, ολοκληρωμένες προτάσεις, συνέργειες, χρονοδιάγραμμα ενεργειών και άμεση υλοποίηση απαραίτητων έργων υποδομής αλλά και κοινωνικών δράσεων προς αυτή την ομάδα πολιτών, θα ολοκληρωθεί εντός του έτους.
Όσο για τη στόχευση ο κ. Κώστας Αγοραστός τόνισε:
«Το όραμά μας είναι μια Θεσσαλία ισχυρή και καινοτόμος στην Ευρώπη, με επίκεντρο τον άνθρωπο και το περιβάλλον, θετική δύναμη αλλαγής και δημιουργικής ανατροπής, έξυπνη, βιώσιμη, χωρίς αποκλεισμούς». Με αξιολόγηση, καταγραφή και επεξεργασία όλων των «δυνατών» και «αδυνάτων» σημείων μας, ιεράρχηση αναγκών και προτεραιοτήτων στην Περιφέρεια, στηρίζουμε τη σύνταξη του Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης.
Προσβλέπουμε σε μια Περιφέρεια που θα αναδείξει τον πλούσιο φυσικό πλούτο της, θα αναδείξει τον πολιτισμό της, θα αναπτύξει κέντρα θεματικού τουρισμού, θα δώσει ώθηση στις επιχειρήσεις όλων των κλάδων και με έμφαση στις εξαγωγές, θα ενισχύσει και καταστήσει καινοτόμα τη γεωργία και τους κλάδους της, τον αγροδιατροφικό τομέα, θα ενισχύσει την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία σε όλο το εύρος δραστηριοτήτων της, θα εργαστεί προς την αντιμετώπιση των αποτελεσμάτων της κλιματικής αλλαγής.
Θα αντιμετωπίσει με έργα τη διαχείριση των βιοαποδομίσιμων αστικών αποβλήτων της, θα αντιμετωπίσει τα λύματα, τις υδρευτικές και αρδευτικές ανάγκες, τη διασύνδεση όλων των περιοχών της με τα κέντρα της περιφέρειας και της χώρας. Θα ενισχύσει τις πόλεις και τους οικισμούς με έργα βελτίωσης ποιότητας ζωής των κατοίκων της, θα επενδύσει στον αθλητισμό.
Θα προστατεύσει το πολύτιμο περιβάλλον της, θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας, θα συγκρατήσει τον πληθυσμό της και θα υπερασπιστεί τους πολίτες της παρέχοντας τους αξιοπρεπή διαβίωση. Θα δώσει διακριτό «στίγμα» στη χώρα και στην Ευρώπη, θέτοντας την εξωστρέφεια ως 1ο στόχο ενεργειών της.

Θέλουμε και μπορούμε, όλοι μαζί, για το μέλλον της Θεσσαλίας.

Τα βασικά σημεία για τη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 -2020 παρουσίασε προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών και Δικτύων
κ. Ιωάννης Φίρμπας, ο οποίος ανέφερε ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας αποτελεί «πιλότο» στην εφαρμογή πολλών Προγραμμάτων και Σχεδίων τα οποία κατόπιν εφαρμόζονται και στις υπόλοιπες περιφέρειες.
Σε σχέση με το πλαίσιο σχεδιασμού που εφαρμόστηκε έως σήμερα, θα υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές, ως προς το ύψος των διαθέσιμων πόρων, που αναμένεται να μειωθεί, ως προς τις προϋποθέσεις εκταμίευσης, με την εισαγωγή σειράς «αιρεσιμοτήτων» και συνεχούς αξιολόγησης που θα εφαρμόζονται καθ’ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος, και με την δεσμευτικότερη κατεύθυνση πόρων σε συγκεκριμένες επενδυτικές προτεραιότητες με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία.
Στην ημερίδα υπήρξαν ενημερώσεις από εκπροσώπους των παρακάτω κεντρικών φορέων για την πρόοδο του Σχεδιασμού της νέας Προγραμματικής Περιόδου στον τομέα ευθύνης τους:
Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών & Δικτύων,
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας καθώς και από
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ).
Από την πλευρά της Περιφέρειας η προϊσταμένη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής η. Μελίνα Σαραφίδου ανέλυσε τις γενικές αρχές κατάρτισης του Σχεδίου Ανάπτυξης της Θεσσαλίας, το χρονοδιάγραμμα των απαιτούμενων ενεργειών καθώς και το προτεινόμενο πλαίσιο συνεργασίας-διαβούλευσης της Περιφέρειας με το σύνολο των φορέων της που εκπροσωπούν τον κοινωνικοοικονομικό και παραγωγικό ιστό της Περιφέρειας.
Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με τις τοποθετήσεις των εκπροσώπων των φορέων σχετικά με τον σχεδιασμό της νέας αναπτυξιακής διαδικασίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, που θα αποτελέσουν και την έναρξη των διαδικασιών διαβούλευσης, με στόχο την μέγιστη δυνατή ενσωμάτωση των θέσεων των φορέων για την ανάπτυξη της Περιφέρειας.
Την ημερίδα παρακολούθησαν: εκπρόσωπος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, οι Βουλευτές κ.κ. Χ. Κέλλας και Θ. Ψύρρας, οι αντιπεριφερειάρχες κ.κ.Ρένα Καραλαριώτου Βασίλης Τσιάκος και Ζήσης Γρηγορίου, ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Κων/νος Γουργουλιάνης, ο αναπληρωτής διοικητής της 5ης Υ.Π.Ε. κ. Αθανάσιος Τσάτσος, ο αναπληρωτής διοικητής της Ενιαίας Διοίκησης των Νοσοκομείων Λάρισας κ. Κώστας Καραμπάτσας ,ο πρόεδρος της ΠΕΔ και δήμαρχος Κιλελέρ κ. Ρίζος Κομήτσας, οι δήμαρχοι Αλμυρού κ. Ευάγγελος Χατζηκυριάκος, Αργιθέας Χρήστος Καναβός, Τεμπών κ. Κώστας Κολάτος,Τυρνάβου κ. Νίκος Μαλάκος, Φαρσάλων κ. Άρης Καραχάλιος, ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Χρήστος Λιάπης, οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Γρηγόρης Παπαχαραλάμπους, Μαρία Μαμάρα, Σάκης Παιδής, Ράνια Σταφύλη, Κώστας Δεσπόπουλος, Αθανάσιος Αγγέλης, Πέτρος Σούρλας, Γιώργος Καλτσογιάννης, Γεωργία Κόκκαλη, Κώστας Νούσιος, αντιδήμαρχοι, οι πρώην βουλευτές κ.κ Βασίλης Έξαρχος και Βάσω Αλεξανδρίδου, ο γεν. δ/ντης της Περιφέρειας Θεσσαλίας κ. Κώστας Μέγας, πρόεδροι επιμελητηρίων, εκπρόσωποι φορέων υπηρεσιακά στελέχη κ.α.

Add Comment