Στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και Αγροτικών ο Θανάσης Παιδής

Επιτροπή  Περιβάλλοντος , Αγροτικής Οικονομίας & Επιχειρηματικότητας

Η σύσταση της επιτροπής αυτής καταδεικνύει το ενδιαφέρον της Περιφέρειας για το περιβάλλον και τον Αγροτικό τομέα, ενώ παράλληλα γίνεται πράξη η υπόσχεση ότι μια από τις δύο επιτροπές του άρθρου 164 ν.3852/2010 θα έχει ως αντικείμενο το περιβάλλον.
Σκοπός της Επιτροπής:
• Σκοπός της επιτροπής θα είναι η λήψη απόφασης για γνωμοδότηση επί μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ),όπου απαιτείται έγκριση από το Περιφερειακό Συμβούλιοκαι θεμάτων περιβάλλοντος της Περιφέρειας.
• Με τη σύσταση της επιτροπής αυτής, αντιμετωπίζονται με ευελιξία και αμεσότητα, τα θέματα περιβάλλοντος, τα οποία, πολλές φορές, απαιτούν άμεση και ταχεία λήψη αποφάσεων, δυνατότητα που παρέχει η λειτουργία μίας τέτοιας επιτροπής. Ο τρόπος δε λειτουργίας μίας τέτοιας Επιτροπής, εξασφαλίζει και την λεπτομερέστερη και ουσιωδέστερη προσέγγιση και αντιμετώπιση των θεμάτων αυτών. Άλλωστε, με τις διατάξεις για τη σύσταση των επιτροπών, παράλληλα προβλέπεται ότι, το περιφερειακό συμβούλιο, δύναται, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του, να ασκήσει το ίδιο μια αρμοδιότητα που έχει μεταβιβάσει σε επιτροπή, καθώς και ότι η ίδια η επιτροπή μπορεί να παραπέμψει το θέμα λόγω σπουδαιότητας στο περιφερειακό συμβούλιο για τη λήψη σχετικής απόφασης.
• Η μέριμνα συγκέντρωσης των γενικών πληροφοριών για την ποιότητα του περιβάλλοντος και τις ρυπογόνες δραστηριότητες στην περιοχή, καθώς και για τη λειτουργία του εθνικού δικτύου πληροφορικής για το περιβάλλον.
• Η σύνταξη, η παρακολούθηση της εφαρμογής και η αξιολόγηση των κανονισμών διοίκησης και λειτουργίας και των σχεδίων διαχείρισης για προστατευόμενες περιοχές.
• Η κατάρτιση ετήσιων και πολυετών περιφερειακών αναπτυξιακών προγραμμάτων για τη γεωργία, κτηνοτροφία και αλιεία , καθώς και η εκπόνηση και αξιολόγηση σχετικών μελετών και μέτρων πολιτικής.
• Όλων των θεμάτων που προκύπτουν από τον Ν.3852/10, για ζητήματα και θέματα Περιβάλλοντος, Αγροτικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας ειδικότερα, κατά τις γενικές μεταβατικές διατάξεις (άρθρο 282 του Ν.3852/10)
Με την απόφαση του Π.Σ. Αρ.Πρωτ. 874 / 30-6-2011 η Επιτροπή απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη:
Πρόεδρος: Κοπάνας Αργύριος – Αντιπεριφερειάρχης Βορείων Σποράδων, Περιβάλλοντος, Αγροτικής Οικονομίας, Προστασίας Καταναλωτή

Τακτικά Μέλη

Παιδής Αθανάσιος

Αναστασόπουλος Αντώνιος
Δεσπόπουλος Κωνσταντίνος

Μπατζιάκας Πέτρος
Μπότος Αργύριος

Παπαχαραλάμπους Γρηγόριος
Ρίνης Λεωνίδας

Σιδερόπουλος Χρήστος
Σταφύλη Ουρανία

Χαλέβας Κωνσταντίνος
Κουρέτας Δημήτριος

Καλιακούδας Νικόλαος
Κασσοπούλου Λώρεν

Λιακούλη Ευαγγελία
Μεργιάλης Δημήτριος

Τσιάρας Αθανάσιος
Πουλάκης Κωνσταντίνος

Κουρέτας Δημήτριος

Add Comment