«Προσφορές» των καταστημάτων μετά τη λήξη των εκπτώσεων

Ολοκληρώνονται και επίσημα σήμερα 29 Φεβρουαρίου οι χειμερινές εκπτώσεις και ξεκινούν στα καταστήματα οι «προσφορές».
Με αφορμή την έναρξη των προσφορών, η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας σε ανακοίνωση της δίνει σχετικές οδηγίες, τόσο σε εμπόρους όσο και σε καταναλωτές.
Πιο συγκεκριμένα επισημαίνει:

«Σύμφωνα με τον Ν.3377/2005 μετά τη λήξη της περιόδου των ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ επιτρέπονται οι ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ συγκεκριμένων προϊόντων ή προϊόντων ορισμένης κατανάλωσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβεί τις δέκα (10) συνεχόμενες ημέρες, εφόσον αναγράφονται ευκρινώς η παλαιά και η νέα τιμή των προϊόντων σε εμφανή σημεία όπου εκτίθενται τα προσφερόμενα προϊόντα.

Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται η προσφορά ειδών, των οποίων η ποσότητα υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνόλου των ειδών που διαθέτει το κατάστημα. Νέα προσφορά του ίδιου προϊόντος δεν επιτρέπεται πριν παρέλθουν εξήντα (60) ημέρες από την προηγούμενη.

Ο υπεύθυνος κάθε εμπορικού καταστήματος οφείλει να ανακοινώνει στη διεύθυνση Ανάπτυξης της Π.Ε. Λάρισας και στον οικείο Εμπορικό Σύλλογο, τις προσφορές που προτίθεται να κάνει, τουλάχιστον μια (1) ημέρα πριν από την έναρξή τους. Στην ανακοίνωση αναφέρονται τα προσφερόμενα προϊόντα και η χρονική διάρκεια της προσφοράς.

Αν οι προσφορές είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές ως προς το ποσοστό μείωσης των τιμών των προσφερόμενων προϊόντων ή ως προς την ποσότητα αυτών ή ενέχουν οποιαδήποτε μορφής απόκρυψη ή παραπλάνηση ή αν παραβιάζονται οι ανωτέρω διατάξεις, επιβάλλεται, σε βάρος των υπευθύνων, πρόστιμο πεντακοσίων (500) μέχρι πενήντα χιλιάδων (50.000)ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης.

Το προαναφερόμενο πρόστιμο επιβάλλεται πέραν των ποινικών κυρώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 31 του Αγορανομικού Κώδικα.

Συνεργεία με υπαλλήλους της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Λάρισας θα πραγματοποιούν συνεχείς ελέγχους σε καταστήματα για την διαπίστωση εφαρμογής των προαναφερόμενων, με στόχο να διασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία της αγοράς και η προστασία του καταναλωτή.

Οι καταναλωτές μπορούν να επισημαίνουν κάθε πρόβλημα που συναντούν στις αγορές τους και να το καταγγέλλουν στις αρμόδιες αρχές (Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Εμπορίου 2413 – 506 – 378, 381 και 382).

Add Comment