Πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για την αξιοποίηση κτήματος 2.200 στρεμμάτων στη θέση Μελούνα Ολύμπου κατά την καλλιεργητική περίοδο 2017-2018

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ομαδικών Καλλιεργειών Τσαριτσάνης- Στεφανοβούνου- Αετοράχης καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει προσφορά – πρόταση για την καλλιεργητική αξιοποίηση 2.200 στρεμμάτων του αγροκτήματος συνολικής έκτασης 2.608 στρεμμάτων, που βρίσκεται στη θέση Μελούνα Ολύμπου, κατά την καλλιεργητικό περίοδο 2017-2018.

Θεμελιώδεις όροι:
Α. Ο συνεταιρισμός διαθέτει:
1. 2.608 στρέμματα (αγρόκτημα στη θέση Μελούνα Ολύμπου, μαζί με τις υπάρχουσες καλλιεργητικές υποδομές (γεωτρήσεις, αρδευτικά δίκτυα, κ.λ.π)
2. ποσότητα σπόρου, σίτου μαλακού, 26.192 κιλών

Β. Οι προσκαλούμενοι ενδιαφερόμενοι θα παρέχουν:
1. τα αναγκαία μηχανήματα για την καλλιέργεια και την συγκομιδή με το απαραίτητο προσωπικό
2. όλες τις αναγκαίες και κατάλληλες καλλιεργητικές φροντίδες
3. την κάλυψη κάθε καλλιεργητικής δαπάνης

Γ. Ο παραχθείς καρπός θα διατεθεί από τον συνεταιρισμό μετά τη συγκομιδή.

Δ. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να καταθέσει προσφορά σε ποσοστό επί της αξίας πώλησης του καρπού, το οποίο θα δικαιούται να λάβει μετά την πληρωμή του διατεθέντος καρπού.

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν την Τρίτη, 14-11-2017, από 10:00 έως 11:00, στα γραφεία της έδρας του Συνεταιρισμού. Η επιλογή θα γίνει με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά.
Ο Συνεταιρισμός διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει βελτίωση των υποβληθέντων προσφορών.

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Συνεταιρισμού στη διεύθυνση:
melounaolympou.blogspot.gr,
όπου ανακοινώνονται ήδη όλες οι ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ για το σκοπό της εκκαθάρισης.

Αρμόδιος συνεργάτης επικοινωνίας: Τσαριτσάνη, 9/11/2017
Βασταρδή Αλεξάνδρα Ο Εκκαθαριστής
Αργύριος Γ. Χαδούλης

Θέματα #ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ #Μελούνα #ομαδικός αμπελώνας #Τσαριτσάνη