Αναρτήθηκαν τα βαθμολογικά κριτήρια για τους νέους γεωργούς

αγροτικη παραγωγη

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ τα βαθμολογικά κριτήρια του υπομέτρου 6.1 «Εκκίνηση επιχείρησης από νέους γεωργούς» της περιφέρειας Θεσσαλίας»
http://www.agrotikianaptixi.gr/Uploads/Files/kritiria_thessalia_6_1.pdf

ΜΕΤΡΟ 6

Μ 6.1: Ενισχύσεις για τη σύσταση επιχείρησης από νέους γεωργούς

ΑΡΧΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΡΥΤΗΤΑ

(%)

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ (κλίμακα 0-100)

1. Συνάφεια/επάρκεια επαγγελματικών προσόντων ή εργασιακής εμπειρίας

1.1

Αξιολογείται και βαθμολογείται ο βαθμός συνάφειας και επάρκειας των επαγγελματικών προσόντων των αρχηγών εκμεταλλεύσεων

Κατοχή Πτυχίου-Τίτλου Σπουδών Γεωτεχνικής Κατεύθυνσης ανώτερο ή ίσο με επίπεδο 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων

10%

ΝΑΙ

100

ΟΧΙ

0

2. Συμμετοχή σε συλλογικές δράσεις ή ποιοτικά συστήματα

2.1

Αξιολογείται και βαθμολογείται η αρχική συμμετοχή σε συλλογικές δράσεις (όπως ομάδες ή οργανώσεις παραγωγών)

Συμμετοχή σε Ομάδες ή Οργανώσεις παραγωγών

2%

ΝΑΙ

100

ΟΧΙ

0

3. Εισοδηματικά κριτήρια

3.1

Αξιολογείται το ετήσιο εισόδημα και πριμοδοτείται η ενίσχυση αρχηγών με χαμηλό ετήσιο εισόδημα

Ατομικό ετήσιο εισόδημα έως και 7.500 ευρώ (από κάθε πηγή) και οικογενειακό ετήσιο εισόδημα έως και 20.000 ευρώ (από κάθε πηγή)

6%

ΝΑΙ

100

ΟΧΙ

0

3.2

Αξιολογείται η προηγούμενη ιδιότητα ανέργου των αρχηγών εκμεταλλεύσεων

Ανεργία πάνω από 1 έτος πριν από την έναρξη πρώτης εγκατάστασης

6%

ΝΑΙ

100

ΟΧΙ

0

4. Χαρακτηριστικά περιοχών

4.1

Αξιολογούνται τα χαρακτηριστικά του τόπου μόνιμης κατοικίας των αρχηγών εκμεταλλεύσεων (ορεινότητα και νησιωτικότητα)

Νησιά με πληθυσμό έως και 3.000 κάτοικοι ή Νησιά που ανήκουν σε μη νησιωτικές περιφέρειες ή Περιοχές που χαρακτηρίζονται ως Ορεινές σύμφωνα με την Οδηγία 75/268/ΕΟΚ ή συνδυασμός αυτών

7%

ΝΑΙ

100

ΟΧΙ

0

4.2

Αξιολογούνται τα χαρακτηριστικά του τόπου μόνιμης κατοικίας των αρχηγών εκμεταλλεύσεων (πληθυσμός)

Τοπικές ή Δημοτικές Κοινότητες με πληθυσμό έως και 2.500 κατοίκους

5%

100

Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες με πληθυσμό από 2.501 έως και 5.000 κατοίκους

50

5. Χαρακτηριστικά «εισόδου» εκμετάλλευσης

5.1

Αξιολογείται το ποσοστό ιδιοκτησίας στη γεωργική εκμετάλλευση (γεωργική γη και ζωικό κεφάλαιο)

Ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως αρχική τυπική απόδοση) που προέρχεται από ιδιόκτητη γεωργική γη και ζωικό κεφάλαιο και όταν είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 25% στο σύνολο της εκμετάλλευσης

(25%=25, …, 100%=100)

12%

25-100

5.2

Αξιολογείται η αρχική παραγωγική δυναμικότητα της εκμετάλλευσης και ενισχύονται αυτές με μέση παραγωγική δυναμικότητα

Η παραγωγική δυναμικότητα της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως αρχική τυπική απόδοση) είναι ίση με 8.000€ έως και 10.000 €

10%

50

Η παραγωγική δυναμικότητα της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως αρχική τυπική απόδοση) είναι ίση με 10.001€ έως και 15.000 €

80

Η παραγωγική δυναμικότητα της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως αρχική τυπική απόδοση) είναι ίση με 15.001 € έως και 25.000€

100

5.3

Αξιολογείται η συμβολή του αρχικού προσανατολισμού της γεωργικής εκμετάλλευσης σε τομείς προτεραιότητας για το ΠΑΑ 2014-201

Ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως αρχική τυπική απόδοση) που προέρχεται από την αιγοπροβατοτροφία, όταν είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 50% στο σύνολο της εκμετάλλευσης με βαρύτητα 1

(50%=50, …, 100%=100)

8%

50-100

Ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως αρχική τυπική απόδοση) που προέρχεται από την καλλιέργεια οπωροκηπευτικών, όταν είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 50% στο σύνολο της εκμετάλλευσης με βαρύτητα 0,8

(50%=40, …, 100%=80)

4080

Ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως αρχική τυπική απόδοση) που προέρχεται από την παραγωγή ζωοτροφών, όταν είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 50% στο σύνολο της εκμετάλλευσης με βαρύτητα 0,8(50%=40, …, 100%=80)

4080

Ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως αρχική τυπική απόδοση) που προέρχεται από καλλιέργεια φυτών ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή όταν είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 50% στο σύνολο της εκμετάλλευσης με βαρύτητα 0,8

(50%=40, …, 100%=80)

40-80

5.4

Αξιολογείται και βαθμολογείται η συμβολή του αρχικού προσανατολισμού της γεωργικής εκμετάλλευσης σε τομείς προτεραιότητας των Στρατηγικών της Περιφέρειας Θεσσαλίας (*)

Ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως αρχική τυπική απόδοση) που προέρχεται από την ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (Γάλα-κρέας), όταν είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 50% στο σύνολο της εκμετάλλευσης με βαρύτητα 1 (50%=50 …100%=100)

8%

50-100

Ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως αρχική τυπική απόδοση) που προέρχεται από ΦΥΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ (Σιτηρά – Βαμβάκι – ψυχανθή – όσπρια – κτηνοτροφικά φυτά κλπ.), όταν είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 50% στο σύνολο της εκμετάλλευσης με βαρύτητα 1 (50%=50 …100%=100)

50-100

Ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως αρχική τυπική απόδοση) που προέρχεται από ΔΕΝΔΡΩΔΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ (ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ (ΔΕΝΔΡΑ-ΘΑΜΝΟΙ)- ΕΛΙΕΣ -ΑΚΡΟΔΡΥΑ) ή και ΑΜΠΕΛΟΣ, όταν είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 50% στο σύνολο της εκμετάλλευσης με βαρύτητα 1 (50%=50 …100%=100)

50-100

Ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως αρχική τυπική απόδοση) που προέρχεται από ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ή και ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΑ (Υπαίθρια-Υπο κάλυψη), όταν είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 50% στο σύνολο της εκμετάλλευσης με βαρύτητα 0,9 (50%=45 …100%=90)

45-90

Ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως αρχική τυπική απόδοση) που προέρχεται από ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ή και ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ή και ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ, όταν είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 50% στο σύνολο της εκμετάλλευσης με βαρύτητα 0,9 (50%=45 …100%=90)

45-90

(*) Βαθμολογείται η συνεισφορά μόνο σε ένα τομέα, ήτοι το κριτήριο παίρνει μόνο μία τιμή και δεν μπορούν να αθροίζονται διαφορετικές τιμές του κριτηρίου.

6. Προσέγγιση επιχειρηματικού σχεδίου (μελλοντική κατάσταση)

6.1

Αξιολογείται η συμβολή του επιχειρηματικού σχεδίου στο στόχο του ΠΑΑ 2014-20 για την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων

Το επιχειρηματικό σχέδιο συμβάλλει στην παραγωγή ποιοτικών προϊόντων βιολογικής παραγωγής ή ολοκληρωμένης διαχείρισης εφόσον αφορά ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως τελική τυπική απόδοση) που είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 40% στο σύνολο της εκμετάλλευσης

6%

ΝΑΙ

100

ΟΧΙ

0

6.2

Αξιολογείται η συμβολή του επιχειρηματικού σχεδίου σε τομείς προτεραιότητας του ΠΑΑ 2014-202

Το επιχειρηματικό σχέδιο συμβάλει κατά κύριο λόγο στον τομέα της αιγοπροβατοτροφίας εφόσον ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως τελική τυπική απόδοση) που είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 50% στο σύνολο της εκμετάλλευσης προέρχεται από αυτό τον τομέα

7 %

100

Το επιχειρηματικό σχέδιο συμβάλει κατά κύριο λόγο στην καλλιέργεια οπωροκηπευτικών εφόσον ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης εκφρασμένη ως τελική τυπική απόδοση) που είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 50% στο σύνολο της εκμετάλλευσης προέρχεται από αυτό τον τομέα

80

Το επιχειρηματικό σχέδιο συμβάλει κατά κύριο λόγο στην παραγωγή ζωοτροφών εφόσον ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως τελική τυπική απόδοση) που είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 50% στο σύνολο της εκμετάλλευσης προέρχεται από αυτό τον τομέα

80

Το επιχειρηματικό σχέδιο συμβάλει κατά κύριο λόγο στην καλλιέργεια φυτών ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή εφόσον ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως τελική τυπική απόδοση) που είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 50% στο σύνολο της εκμετάλλευσης προέρχεται από αυτό τον τομέα

80

6.3.α

Αξιολογείται και βαθμολογείται η συμβολή του επιχειρηματικού σχεδίου σε στόχους και τομείς προτεραιότητας των Στρατηγικών της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Το επιχειρηματικό σχέδιο συμβάλλει στην παραγωγή ποιοτικών προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ ή βιολογικής παραγωγής ή ολοκληρωμένης διαχείρισης, εφόσον αφορά ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) που είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 30% στο σύνολο της εκμετάλλευσης

1%

ΝΑΙ

100

ΟΧΙ

0

6.3.β

Αξιολογείται και βαθμολογείται η συμβολή του επιχειρηματικού σχεδίου σε στόχους και τομείς προτεραιότητας των Στρατηγικών της Περιφέρειας Θεσσαλίας (*)

Το επιχειρηματικό σχέδιο συμβάλει κατά κύριο λόγο στον τομέα ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Γάλα-κρέας), εφόσον ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως τελική τυπική απόδοση) που είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 50% στο σύνολο της εκμετάλλευσης προέρχεται από αυτούς τους τομείς.

12%

100

Το επιχειρηματικό σχέδιο συμβάλει κατά κύριο λόγο στην καλλιέργεια ΦΥΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ (Σιτηρά – Βαμβάκι – ψυχανθή – όσπρια – κτηνοτροφικά φυτά κλπ.), εφόσον ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως τελική τυπική απόδοση) που είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 50% στο σύνολο της εκμετάλλευσης προέρχεται από αυτούς τους τομείς.

100

Το επιχειρηματικό σχέδιο συμβάλει κατά κύριο λόγο στους τομείς: ΔΕΝΔΡΩΔΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ (ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ (ΔΕΝΔΡΑ-ΘΑΜΝΟΙ)- ΕΛΙΕΣ -ΑΚΡΟΔΡΥΑ) ή και ΑΜΠΕΛΟΣ, εφόσον ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως τελική τυπική απόδοση) που είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 50% στο σύνολο της εκμετάλλευσης προέρχεται από αυτούς τους τομείς.

100

Το επιχειρηματικό σχέδιο συμβάλει κατά κύριο λόγο στην καλλιέργεια ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ή και ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΩΝ (Υπαίθριων-Υπό κάλυψη) εφόσον ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως τελική τυπική απόδοση) που είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 50% στο σύνολο της εκμετάλλευσης προέρχεται από αυτούς τους τομείς.

95

Το επιχειρηματικό σχέδιο συμβάλει κατά κύριο λόγο στους τομείς: της ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ή/και ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ή/και ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ή/και ΒΙΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ή/και ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ εφόσον ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως τελική τυπική απόδοση) που είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 50% στο σύνολο της εκμετάλλευσης προέρχεται από αυτούς τους τομείς.

95

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙ Ο ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (% της μέγιστης βαθμολογίας)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΡΥΤΗΤΑ Χ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

45

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ Χ ΒΑΡΥΤΗΤΑ)

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ Χ ΒΑΡΥΤΗΤΑ)

ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΚΑΤΩΦΛΙ = % ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΔΥΝΑΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

100

45

45%

(*) Βαθμολογείται η συνεισφορά μόνο σε ένα τομέα, ήτοι το κριτήριο παίρνει μόνο μία τιμή και δεν μπορούν να αθροίζονται διαφορετικές τιμές του κριτηρίου.

Μ 6.1: Ενισχύσεις για τη σύσταση επιχείρησης από νέους γεωργούς (Δυνατότητα από κοινού πρόσβαση με το υπομέτρο 4.1)

ΑΡΧΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΡΥΤΗΤΑ

(%)

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ (κλίμακα 0-100)

1. Συνάφεια/επάρκεια επαγγελματικών προσόντων ή εργασιακής εμπειρίας

1.1

Αξιολογείται και βαθμολογείται ο βαθμός συνάφειας και επάρκειας των επαγγελματικών προσόντων των αρχηγών εκμεταλλεύσεων

Κατοχή Πτυχίου-Τίτλου Σπουδών Γεωτεχνικής Κατεύθυνσης ανώτερο ή ίσο με επίπεδο 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων

10%

ΝΑΙ

100

ΟΧΙ

0

2. Συμμετοχή σε συλλογικές δράσεις ή ποιοτικά συστήματα

2.1

Αξιολογείται και βαθμολογείται η αρχική συμμετοχή σε συλλογικές δράσεις (όπως ομάδες ή οργανώσεις παραγωγών)

Συμμετοχή σε Ομάδες ή Οργανώσεις παραγωγών

2%

ΝΑΙ

100

ΟΧΙ

0

3. Εισοδηματικά κριτήρια

3.1

Αξιολογείται το ετήσιο εισόδημα και πριμοδοτείται η ενίσχυση αρχηγών με χαμηλό ετήσιο εισόδημα

Ατομικό ετήσιο εισόδημα έως και 7.500 ευρώ (από κάθε πηγή) και οικογενειακό ετήσιο εισόδημα έως και 20.000 ευρώ (από κάθε πηγή)

6%

ΝΑΙ

100

ΟΧΙ

0

3.2

Αξιολογείται η προηγούμενη ιδιότητα ανέργου των αρχηγών εκμεταλλεύσεων

Ανεργία πάνω από 1 έτος πριν από την έναρξη πρώτης εγκατάστασης

6%

ΝΑΙ

100

ΟΧΙ

0

4. Χαρακτηριστικά περιοχών

4.1

Αξιολογούνται τα χαρακτηριστικά του τόπου μόνιμης κατοικίας των αρχηγών εκμεταλλεύσεων (ορεινότητα και νησιωτικότητα)

Νησιά με πληθυσμό έως και 3.000 κάτοικοι ή Νησιά που ανήκουν σε μη νησιωτικές περιφέρειες ή Περιοχές που χαρακτηρίζονται ως Ορεινές σύμφωνα με την Οδηγία 75/268/ΕΟΚ ή συνδυασμός αυτών

7%

ΝΑΙ

100

ΟΧΙ

0

4.2

Αξιολογούνται τα χαρακτηριστικά του τόπου μόνιμης κατοικίας των αρχηγών εκμεταλλεύσεων (πληθυσμός)

Τοπικές ή Δημοτικές Κοινότητες με πληθυσμό έως και 2.500 κατοίκους

5%

100

Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες με πληθυσμό από 2.501 έως και 5.000 κατοίκους

50

5. Χαρακτηριστικά «εισόδου» εκμετάλλευσης

5.1

Αξιολογείται το ποσοστό ιδιοκτησίας στη γεωργική εκμετάλλευση (γεωργική γη και ζωικό κεφάλαιο)

Ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως αρχική τυπική απόδοση) που προέρχεται από ιδιόκτητη γεωργική γη και ζωικό κεφάλαιο και όταν είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 25% στο σύνολο της εκμετάλλευσης

(25%=25, …, 100%=100)

12%

25-100

5.2

Αξιολογείται η αρχική παραγωγική δυναμικότητα της εκμετάλλευσης και ενισχύονται αυτές με μέση παραγωγική δυναμικότητα

Η παραγωγική δυναμικότητα της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως αρχική τυπική απόδοση) είναι ίση με 8.000€ έως και 10.000 €

10%

50

Η παραγωγική δυναμικότητα της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως αρχική τυπική απόδοση) είναι ίση με 10.001€ έως και 15.000 €

80

Η παραγωγική δυναμικότητα της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως αρχική τυπική απόδοση) είναι ίση με 15.001 € έως και 25.000€

100

5.3

Αξιολογείται η συμβολή του αρχικού προσανατολισμού της γεωργικής εκμετάλλευσης σε τομείς προτεραιότητας για το ΠΑΑ 2014-203

Ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως αρχική τυπική απόδοση) που προέρχεται από την αιγοπροβατοτροφία, όταν είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 50% στο σύνολο της εκμετάλλευσης με βαρύτητα 1

(50%=50, …, 100%=100)

8%

50-100

Ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως αρχική τυπική απόδοση) που προέρχεται από την καλλιέργεια οπωροκηπευτικών, όταν είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 50% στο σύνολο της εκμετάλλευσης με βαρύτητα 0,8

(50%=40, …, 100%=80)

4080

Ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως αρχική τυπική απόδοση) που προέρχεται από την παραγωγή ζωοτροφών, όταν είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 50% στο σύνολο της εκμετάλλευσης με βαρύτητα 0,8

(50%=40, …, 100%=80)

4080

Ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως αρχική τυπική απόδοση) που προέρχεται από καλλιέργεια φυτών ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή όταν είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 50% στο σύνολο της εκμετάλλευσης με βαρύτητα 0,8

(50%=40, …, 100%=80)

40-80

5.4

Αξιολογείται και βαθμολογείται η συμβολή του αρχικού προσανατολισμού της γεωργικής εκμετάλλευσης σε τομείς προτεραιότητας των Στρατηγικών της Περιφέρειας Θεσσαλίας (*)

Ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως αρχική τυπική απόδοση) που προέρχεται από την ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (Γάλα-κρέας), όταν είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 50% στο σύνολο της εκμετάλλευσης με βαρύτητα 1 (50%=50 …100%=100)

8%

50-100

Ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως αρχική τυπική απόδοση) που προέρχεται από ΦΥΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ (Σιτηρά – Βαμβάκι – ψυχανθή – όσπρια – κτηνοτροφικά φυτά κλπ.), όταν είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 50% στο σύνολο της εκμετάλλευσης με βαρύτητα 1 (50%=50 …100%=100)

50-100

Ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως αρχική τυπική απόδοση) που προέρχεται από ΔΕΝΔΡΩΔΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ (ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ (ΔΕΝΔΡΑ-ΘΑΜΝΟΙ)- ΕΛΙΕΣ -ΑΚΡΟΔΡΥΑ) ή και ΑΜΠΕΛΟΣ, όταν είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 50% στο σύνολο της εκμετάλλευσης με βαρύτητα 1 (50%=50 …100%=100)

50-100

Ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως αρχική τυπική απόδοση) που προέρχεται από ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ή και ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΑ (Υπαίθρια-Υπο κάλυψη), όταν είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 50% στο σύνολο της εκμετάλλευσης με βαρύτητα 0,9 (50%=45 …100%=90)

45-90

Ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως αρχική τυπική απόδοση) που προέρχεται από ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ή και ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ή και ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ, όταν είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 50% στο σύνολο της εκμετάλλευσης με βαρύτητα 0,9 (50%=45 …100%=90)

45-90

6. Από κοινού υποβολή πρότασης για υπομέτρο 4.1

6.1

Αξιολογείται η από κοινού υποβολή πρότασης για υλοποίηση επενδύσεων μέσω του υπομέτρου 4.1

Από κοινού υποβολή αίτησης για το υπομέτρο 4.1 & για υλοποίηση επενδύσεων μέσω αυτού του υπομέτρου

2%

ΝΑΙ

100

ΟΧΙ

0

7. Προσέγγιση επιχειρηματικού σχεδίου (μελλοντική κατάσταση)

7.1

Αξιολογείται η συμβολή του επιχειρηματικού σχεδίου στο στόχο του ΠΑΑ 2014-20 για την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων

Το επιχειρηματικό σχέδιο συμβάλλει στην παραγωγή ποιοτικών προϊόντων βιολογικής παραγωγής ή ολοκληρωμένης διαχείρισης εφόσον αφορά ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως τελική τυπική απόδοση) που είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 40% στο σύνολο της εκμετάλλευσης

6%

ΝΑΙ

100

ΟΧΙ

0

(*) Βαθμολογείται η συνεισφορά μόνο σε ένα τομέα, ήτοι το κριτήριο παίρνει μόνο μία τιμή και δεν μπορούν να αθροίζονται διαφορετικές τιμές του κριτηρίου.

7.2

Αξιολογείται η συμβολή του επιχειρηματικού σχεδίου σε τομείς προτεραιότητας του ΠΑΑ 2014-204

Το επιχειρηματικό σχέδιο συμβάλει κατά κύριο λόγο στον τομέα της αιγοπροβατοτροφίας εφόσον ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως τελική τυπική απόδοση) που είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 50% στο σύνολο της εκμετάλλευσης προέρχεται από αυτό τον τομέα

6%

100

Το επιχειρηματικό σχέδιο συμβάλει κατά κύριο λόγο στην καλλιέργεια οπωροκηπευτικών εφόσον ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης εκφρασμένη ως τελική τυπική απόδοση) που είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 50% στο σύνολο της εκμετάλλευσης προέρχεται από αυτό τον τομέα

80

Το επιχειρηματικό σχέδιο συμβάλει κατά κύριο λόγο στην παραγωγή ζωοτροφών εφόσον ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως τελική τυπική απόδοση) που είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 50% στο σύνολο της εκμετάλλευσης προέρχεται από αυτό τον τομέα

80

Το επιχειρηματικό σχέδιο συμβάλει κατά κύριο λόγο στην καλλιέργεια φυτών ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή εφόσον ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως τελική τυπική απόδοση) που είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 50% στο σύνολο της εκμετάλλευσης προέρχεται από αυτό τον τομέα

80

7.3.α

Αξιολογείται και βαθμολογείται η συμβολή του επιχειρηματικού σχεδίου σε στόχους και τομείς προτεραιότητας των Στρατηγικών της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Το επιχειρηματικό σχέδιο συμβάλλει στην παραγωγή ποιοτικών προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ ή βιολογικής παραγωγής ή ολοκληρωμένης διαχείρισης, εφόσον αφορά ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) που είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 30% στο σύνολο της εκμετάλλευσης

1%

ΝΑΙ

100

ΟΧΙ

0

7.3.β

Αξιολογείται και βαθμολογείται η συμβολή του επιχειρηματικού σχεδίου σε στόχους και τομείς προτεραιότητας των Στρατηγικών της Περιφέρειας Θεσσαλίας (*)

Το επιχειρηματικό σχέδιο συμβάλει κατά κύριο λόγο στον τομέα ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Γάλα-κρέας), εφόσον ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως τελική τυπική απόδοση) που είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 50% στο σύνολο της εκμετάλλευσης προέρχεται από αυτούς τους τομείς.

11%

100

Το επιχειρηματικό σχέδιο συμβάλει κατά κύριο λόγο στην καλλιέργεια ΦΥΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ (Σιτηρά – Βαμβάκι – ψυχανθή – όσπρια – κτηνοτροφικά φυτά κλπ.), εφόσον ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως τελική τυπική απόδοση) που είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 50% στο σύνολο της εκμετάλλευσης προέρχεται από αυτούς τους τομείς.

100

Το επιχειρηματικό σχέδιο συμβάλει κατά κύριο λόγο στους τομείς: ΔΕΝΔΡΩΔΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ (ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ (ΔΕΝΔΡΑ-ΘΑΜΝΟΙ)- ΕΛΙΕΣ -ΑΚΡΟΔΡΥΑ) ή και ΑΜΠΕΛΟΣ, εφόσον ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως τελική τυπική απόδοση) που είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 50% στο σύνολο της εκμετάλλευσης προέρχεται από αυτούς τους τομείς.

100

Το επιχειρηματικό σχέδιο συμβάλει κατά κύριο λόγο στην καλλιέργεια ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ή και ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΩΝ (Υπαίθριων-Υπό κάλυψη) εφόσον ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως τελική τυπική απόδοση) που είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 50% στο σύνολο της εκμετάλλευσης προέρχεται από αυτούς τους τομείς.

95

Το επιχειρηματικό σχέδιο συμβάλει κατά κύριο λόγο στους τομείς: της ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ή/και ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ή/και ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ή/και ΒΙΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ή/και ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ εφόσον ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως τελική τυπική απόδοση) που είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 50% στο σύνολο της εκμετάλλευσης προέρχεται από αυτούς τους τομείς.

95

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙ Ο ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (% της μέγιστης βαθμολογίας)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΡΥΤΗΤΑ Χ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

45

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ Χ ΒΑΡΥΤΗΤΑ)

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ Χ ΒΑΡΥΤΗΤΑ)

ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΚΑΤΩΦΛΙ = % ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΔΥΑΝΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

100

45

45%

(*) Βαθμολογείται η συνεισφορά μόνο σε ένα τομέα, ήτοι το κριτήριο παίρνει μόνο μία τιμή και δεν μπορούν να αθροίζονται διαφορετικές τιμές του κριτηρίου.

1 Βαθμολογείται η συνεισφορά μόνο σε ένα τομέα , ήτοι το κριτήριο παίρνει μόνο μία τιμή και δεν μπορούν να αθροίζονται διαφορετικές τιμές του κριτηρίου.

2 Βαθμολογείται η συνεισφορά μόνο σε ένα τομέα , ήτοι το κριτήριο παίρνει μόνο μία τιμή και δεν μπορούν να αθροίζονται διαφορετικές τιμές του κριτηρίου.

3 Βαθμολογείται η συνεισφορά μόνο σε ένα τομέα , ήτοι το κριτήριο παίρνει μόνο μία τιμή και δεν μπορούν να αθροίζονται διαφορετικές τιμές του κριτηρίου.

4 Βαθμολογείται η συνεισφορά μόνο σε ένα τομέα , ήτοι το κριτήριο παίρνει μόνο μία τιμή και δεν μπορούν να αθροίζονται διαφορετικές τιμές του κριτηρίου.

Add Comment