Προκήρυξη για προμήθεια καυσίμων από το Δήμο Ελασσόνας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

δημοσ ελασσονασ λογοτυπο

Ο Δήμαρχος Ελασσόνας διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2015» ( πετρελαίου κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης. LPG), για τις ανάγκες του Δήμου και της ΔΕΥΑ Ελασσόνας, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από την Διεύθυνση Εμπορίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας, συνολικής ποσότητας 59.667 lt και προϋπολογισμού 73.800,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%

Ο Διαγωνισμός θα γίνει την Παρασκευή 27/2/2015 και ώρα από 11:00 έως 12:00 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Ελασσόνας στην οδό 6ης Οκτωβρίου 57 ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής. Στην περίπτωση όπου ο διαγωνισμός κριθεί άγονος ή αναβληθεί για οποιαδήποτε λόγο, τότε θα επαναληφθεί την Δευτέρα 2/3/2015, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο χωρίς να προηγηθεί νέα δημοσίευση

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά σε μία ή σε περισσότερες ομάδες των προς προμήθεια ειδών του προϋπολογισμού, με την υποχρέωση να καλύψεί το σύνολο των ειδών και των ποσοτήτων της εκάστοτε ομάδας. Για την συμμετοχή δεν απαιτείται η υποβολή αντίστοιχης εγγυητικής επιστολής. Κατά την υπογραφή της σύμβασης όμως απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης 1% επί της καθαρής συμβατικής αξίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Ελασσόνας, οδός 6ης Οκτωβρίου 57 στο τηλέφωνο 24933 50244, Γραφείο Προμηθειών.

Add Comment