Επιμόρφωση και κατάρτιση για αποφοίτους ΙΕΚ, ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ στην Ελασσόνα

ΜΕΧΡΙ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

training

Θέμα: «Εξειδικευμένη Παρέμβαση για τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας των αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ»

Ο Εμπορικός Σύλλογος Ελασσόνας σε συνεργασία με το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου (ΚΑΕΛΕ) της ΕΣΕΕ, προτίθενται να υλοποιήσουν προγράμματα επιμόρφωσης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας για ανέργους – αποφοίτους ΙΕΚ, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ ηλικίας έως 29 ετών.
Πιο συγκεκριμένα, οι άνεργοι – απόφοιτοι των ΙΕΚ, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ έως 29 ετών, μετά από αίτησή τους θα μπορούν να παρακολουθήσουν προγράμματα επιμόρφωσης 80 ωρών στην Ελασσόνα και στη συνέχεια να εργαστούν σε επιχειρήσεις της πόλης, διάρκειας 6 μηνών, με μισθό 480 € το μήνα, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση των Επιχειρήσεων.
Δικαιούχοι είναι οι απόφοιτοι:
α) Επαγγελματικών Λυκείων – ΕΠΑΛ του Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων,
β) Επαγγελματικών Σχολών – ΕΠΑΣ του Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων,
γ) Δημοσίων και Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που είτε διαθέτουν Κρατική Βεβαίωση Πιστοποίησης είτε Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης που
i) δεν έχουν συμπληρώσει το 29ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής .
Οι δικαιούχοι υποτροφιών θα μοριοδοτηθούν με βάση συγκεκριμένα εκπαιδευτικά, κοινωνικά, ηλικιακά και εισοδηματικά κριτήρια (π.χ. εκπαιδευτική επίδοση, χρόνος ανεργίας, ηλικία, φορολογητέο εισόδημα κ.λπ.) σύμφωνα με σχετική ΚΥΑ που θα εκδοθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Δικαιολογητικά υποψηφίων – ανέργων :
• Την Αίτηση Συμμετοχής
• Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο ή άλλο πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας
• Πιστοποιητικό εντοπιότητας
• Σε περίπτωση που είναι άνεργος εγγεγραμμένος στα μητρώα του ΟΑΕΔ, αντίγραφο της εν ισχύ κάρτας ανεργίας του
• Αντίγραφο του ατομικό εκκαθαριστικού της εφορίας του οικονομικού έτους 2014 (εισοδήματα 2013) ή σε περίπτωση που δεν υπέβαλε αίτηση, βεβαίωση από την εφορία για μη δήλωση εισοδήματος
• Πιστοποιητικά ξένων γλωσσών για τις γλώσσες που δήλωσε κατά την υποβολή της αίτησης του
• Μόνο για αποφοίτους Ι.Ε.Κ.: Βεβαίωση επαγγελματικής κατάρτισης στην περίπτωση που δεν έχει περάσει τις εξετάσεις πιστοποίησης ή βεβαίωση πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. (από τον ΕΟΠΠΕΠ) στην περίπτωση που τις έχει περάσει
• Μόνο για αποφοίτους ΕΠΑ.Λ.: Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας επιπέδου 3 ή 4
• Μόνο για αποφοίτους ΕΠΑ.Σ.: Πτυχίο ΕΠΑ.Σ.
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Εμπορικού Συλλόγου Ελασσόνας καθημερινά 9:00 – 13:00, προκειμένου να καταγραφεί η πρόθεση συμμετοχής τους έως και την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2015.

Add Comment