Έκδοση αδειών κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων μέχρι τις 12-03-2015

ΣΤΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ2 [9]

Σύμφωνα με το ν.4056/2012 (ΦΕΚ 52/Α/12-03-2012), μέχρι τις 12-03-2015 όλες οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις υποχρεούνται να έχουν άδεια εγκατάστασης. Οι άδειες εκδίδονται από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας.
Κτηνοτροφικές μονάδες που λειτουργούν εντός ή πλησίον των ορίων των διαφόρων οικισμών, θα πρέπει να απομακρυνθούν, αφού δεν είναι δυνατόν να τους χορηγηθεί άδεια εγκατάστασης. Οι μονάδες αυτές θα πρέπει αν μετακινηθούν σε εκτάσεις είτε ιδιόκτητες είτε μισθωμένες ιδιωτικές ή παραχωρημένες δημοσιές η δημοτικές εκτάσεις.
Οι άδειες χορηγούνται μονό για εγκαταστάσεις εκτός των ορίων οικισμών και σε απόσταση ανάλογα με τον πληθυσμό του οικισμού και τον αριθμό των ζωών της κάθε μονάδας. Ενδεικτικά ισχύουν οι εξής αποστάσεις:

Για οικισμούς μέχρι 500 κατοίκους και αριθμό ζώων μέχρι 300 αιγοπρόβατα ή 5 αγελάδες γαλακτοπαραγωγής απαιτούνται 50 μ. Από 300-500 αιγοπρόβατα ή 6-10 αγελάδες, 100 μ.
Για οικισμούς από 501-2000 κατοίκους οι αντίστοιχες αποστάσεις είναι 100μ. και 150μ.
Για μεγαλύτερους οικισμούς και μεγαλύτερο αριθμό ζώων οι αποστάσεις κυμαίνονται ανάλογα.

Σε σχέση με τα ανωτέρω, πληροφορούμε τους κτηνοτρόφους ότι υπάρχει η δυνατότητα απευθείας παραχώρησης ακίνητου σε ενδιαφερόμενο, εμβαδού έως 8 στρέμματα, για την ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων, με απόφαση του Περιφερειάρχη, μετά από εισήγηση της Δ/νσης Πολιτικής Γης της Περιφερειακής Ενότητας. Κατ’ εξαίρεση, μπορεί να παραχωρείται ακίνητο άνω των 8 στρεμμάτων, εφόσον επιβάλλεται από τα όρια αρτιότητας που ισχύουν στην περιοχή όπου βρίσκεται το παραχωρούμενο ακίνητο. Το τίμημα ορίζεται βάσει της μισθωτικής αξίας του ακίνητου, όπως αυτή προσδιορίζεται από την οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία. Όμως αν για το ίδιο ακίνητο εκδηλώσουν ενδιαφέρον περισσότεροι τοθ ενός ενδιαφερόμενοι, εφαρμόζεται η διαδικασία της δημοπρασίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του ν. 4061/2012.
Για την παραχώρηση του ακινήτου ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση στην Διεύθυνση Πολίτικης Γης της Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία περιγράφει το παραχωρούμενο ακίνητο κατά θέση, εμβαδόν και συντεταγμένες στο ΕΓΣΑ ’87.
Επισημαίνεται ότι η άδεια εγκατάστασης καθίσταται απαραίτητη για κάθε δραστηριότητα και η μη ύπαρξη της μετά την 12-03-2015, θα έχει σαν συνέπεια οι κτηνοτρόφοι να μην μπορούν να συμμετέχουν στα διάφορα επιδοτούμενα περιβαλλοντικά και επενδυτικά προγράμματα, στις δηλώσεις της Ενιαίας Ενίσχυσης (ΟΣΔΕ), κλπ.

[wpg_thumb]

Add Comment