ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΩΣ 29/9

δημοσ ελασσονασ λογοτυπο

Λίγοι φαίνεται ότι είναι οι συλλογικοί φορείς που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Ελασσόνας, με αποτέλεσμα η προθεσμία που έληγε στις 17/9/2014 να παραταθεί μέχρι και τις 29/9/2014.

Υπενθυμίζεται ότι η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης απαρτίζεται από εκπροσώπους τοπικών φορέων και πολίτες και αριθμεί από 25-50 μέλη.

Το ασθενικό ενδιαφέρον συμμετοχής πρέπει να προβληματίσει τόσο τη νέα δημοτική αρχή, όσο και την τοπική κοινωνία, η οποία παρακολουθεί από απόσταση τη διαχείριση των τοπικών θεμάτων και αδιαφορεί για τους θεσμούς της τοπικής δημοκρατίας.

Προς το παρόν ο Δήμος Ελασσόνας δημοσίευσε νέα πρόσκληση στον τοπικό τύπο και την ιστοσελίδα του Δήμου, για να κινητοποιήσει τους πολίτες και τους φορείς σε μία διαδικασία που ομολογουμένως θέλει χρόνο και κόπο, για να κερδίσει το ενδιαφέρον και την εμπιστοσύνη της κοινωνίας των πολιτών.

Παρόλα αυτά, η ενεργοποίηση και αξιοποίηση της Επιτροπής Διαβούλευσης μόνο καλό μπορεί να προσφέρει στην τοπική δημοκρατία και την ανάπτυξη της περιοχής.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Ενόψει της συγκρότησης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Ελασσόνας και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010 ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ Να καταθέσουν εγγράφως τη βούλησή τους για συμμετοχή στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης:

1. Οι εκπρόσωποι των φορέων της τοπικής κοινωνίας

• των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων

• των επιστημονικών συλλόγων και φορέων

• των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών

• των ενώσεων και συλλόγων γονέων

• των αθλητικών, πολιτιστικών και γυναικείων συλλόγων και φορέων

• των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών

• άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών

• των εργαζομένων στο Δήμο και τα νομικά του πρόσωπα

2. Όσοι δημότες επιθυμούν να συμμετέχουν στο θεσμό.

Η διάρκεια της θητείας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης δεν υπερβαίνει τα δύο και μισό έτη, ενώ ο συνολικός αριθμός των μελών της, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου, μπορεί να είναι από είκοσι πέντε (25) έως πενήντα (50) μέλη.

Σε ποσοστό ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων ορίζονται επιπλέον μέλη, μετά από κλήρωση, δημότες εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, καθώς και όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι δημότες υπερβαίνουν τον προβλεπόμενο από το νόμο αριθμό, θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά τη διαδικασία ορισμού της εν λόγω επιτροπής.

Στη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης προεδρεύει ο Δήμαρχος ή ο Αντιδήμαρχος που ορίζει ο Δήμαρχος με απόφασή του. Στις συνεδριάσεις της επιτροπής καλούνται κατά περίπτωση και συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου και εκπρόσωποι αρμόδιων κρατικών αρχών, των τοπικών οργανώσεων πολιτικών κομμάτων, καθώς και οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης:

1. Γνωμοδοτεί στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.

2. Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το Δημοτικό Συμβούλιο ή το Δήμαρχο.

3. Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του Δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.

4. Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Οι υποψηφιότητες των μελών υποβάλλονται εγγράφως μέχρι και την 29η Σεπτεμβρίου 2014 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Δημαρχείο του Δήμου Ελασσόνας.

Όλες οι υποψηφιότητες πρέπει να περιλαμβάνουν τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (Επωνυμία με σφραγίδα / ονοματεπώνυμο δημότη, τηλέφωνο, ταχ. διεύθυνση, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αν υπάρχει).

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιοποιηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων του Δήμου Ελασσόνας και θα δημοσιευθεί στον τοπικό τύπο.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΜΠΑΛΟΥΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

Θέματα #Δήμος Ελασσόνας #Επιτροπή Διαβούλευσης #πρόσκληση #συμμετοχή