Οι καταχωρισμένες στο Μητρώο των Προστατευόμενων Ονομασιών Προέλευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ονομασίες «ΑΡΝΑΚΙ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΠΟΠ» και «ΚΑΤΣΙΚΑΚΙ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΠΟΠ» αποτελούν κατακτήσεις που παρέχουν εργαλεία για τη στήριξη και ανάπτυξη των κλάδων της προβατοτροφίας και αιγοτροφίας των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών του Δήμου Ελασσόνας και της Τοπικής Κοινότητας Δαμασίου του Δήμου Τυρνάβου.

Παραμένουν όμως σχεδόν αναξιοποίητες. Την Τρίτη16-04-2013, λίγο πριν από το Πάσχα της χρονιάς αυτής, πιστοποιήθηκαν και σημάνθηκαν τα πρώτα σφάγια με την Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης «Αρνάκι Ελασσόνας »και «Κατσικάκι Ελασσόνας». Στα πέντε χρόνια που πέρασαν από τότε μέχρι σήμερα, ελάχιστα είναι τα σφάγια που διατέθηκαν στην αγορά με την προβλεπόμενη επισήμανση των Προστατευόμενων αυτών Ονομασιών Προέλευσης.
Η προσπάθεια για την καταχώριση των παραπάνω ονομασιών στο Μητρώο των ΠΟΠ της ΕΕ , την πιστοποίηση των σφαγείων και την επισήμανση των πρώτων αρνιών και κατσικιών με τις Προστατευόμενες Ονομασίες Προέλευσης «ΑΡΝΑΚΙ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΠΟΠ» και « ΚΑΤΣΙΚΑΚΙ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΠΟΠ» φαίνεται να μη δικαιώνεται στο βαθμό που περίμεναν ,όσοι συνέβαλαν σαυτή. Η προσπάθεια αυτή ξεκίνησε το 2000 από μία ομάδα εθελοντών του Δικτύου Πληροφόρησης και Υποστήριξης της Θεσσαλικής Υπαίθρου, το οποίο οργανώθηκε και λειτούργησε στα πλαίσια του Γ΄ Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (Π.Ε.Π.) Θεσσαλίας. Σκοπός του πιλοτικού αυτού προγράμματος ήταν η σύνταξη διαγνωστικών μελετών για τα βασικά στρατηγικά προϊόντα της Θεσσαλίας για την προώθηση και την προβολή τους. Ένας από τους πρώτους στόχους που τέθηκαν από την ομάδα έργου του δικτύου που ασχολήθηκε με την αιγοπροβατοτροφία και συντονίζονταν από την ΑΝΕΛΚΙΣ ΑΕ, τη σημερινή «ΑΕΝΟΛ ΑΕ», ήταν και η διερεύνηση της δυνατότητας για συμπλήρωση και υποβολή φακέλου για την αναγνώριση ως ΠΟΠ των προϊόντων «Αρνάκι γάλακτος Ελασσόνας» και «Κατσικάκι Ελασσόνας». Ύστερα από την ανάδειξη, διαμόρφωση και διατύπωση της πρότασης, ακολούθησε πολύχρονη διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς και ιδιαίτερα με τον Κτηνοτροφικό Σύλλογο Ελασσόνας και αποφασίστηκε στα τέλη του 2003 να υποβληθεί με φορέα την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ελασσόνας φάκελος για την ένταξη σε σχετικό μέτρο του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2000-2006 , με σκοπό την οικονομική ενίσχυση της προβλεπόμενης δαπάνης για την προετοιμασία και υποβολή των αιτήσεων – φακέλων για την καταχώριση στο κοινοτικό μητρώο των ΠΟΠ – ΠΓΕ των ονομασιών «Αρνάκι γάλακτος Ελασσόνας» και «Κατσικάκι Ελασσόνας». Η οικονομική αυτή ενίσχυση εγκρίθηκε το Σεπτέμβριο του 2014.
Το Μάρτιο του 2006 διαβιβάστηκαν μέσω της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λάρισας στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με θετική εισήγησή της, οι δύο αιτήσεις – φάκελοι των δύο συγκεκριμένων ονομασιών που υποβλήθηκαν από την Ε.Α.Σ. Ελασσόνας. Η προετοιμασία των δύο αιτήσεων – φακέλων υποψηφιότητας είχε ανατεθεί σε μελετητική ομάδα ερευνητών και άλλων επιστημόνων. Η αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΑΑΤ εφαρμόζοντας τις διαδικασίες που ορίζονται από τον Κανονισμό και μετά από βελτιώσεις των στοιχείων, απέστειλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα προβλεπόμενα στοιχεία των φακέλων υποψηφιότητας το τελευταίο δεκαήμερο του 2008. Ύστερα από όλες τις παραπάνω χρονοβόρες και επίπονες διαδικασίες και συλλογικής προσπάθειας 10 και πλέον ετών, φτάσαμε στο αίσιο τέλος της καταχώρισης στο Μητρώο των ΠΟΠ – ΠΓΕ της ονομασίας «Αρνάκι Ελασσόνας ΠΟΠ» με τον Κανονισμό 734/2011 της 22ας Ιουλίου 2011 και της ονομασίας «Κατσικάκι Ελασσόνας ΠΟΠ» με τον Κανονισμό 982/2011 της 30ης Σεπτεμβρίου 2011. Είναι οι πρώτες ονομασίες Ελληνικών προϊόντων που καταχωρίστηκαν ως ΠΟΠ στην κλάση «Νωπά Κρέατα». Στις 2 Νοεμβρίου 2011 πραγματοποιήθηκε στην Ελασσόνα ημερίδα με σκοπό την ενημέρωση των αιγοπροβατοτρόφων της περιοχής για τις προδιαγραφές παραγωγής και τη διαδικασία πιστοποίησης των προϊόντων «Αρνάκι Ελασσόνας ΠΟΠ» και «Κατσικάκι Ελασσόνας ΠΟΠ». Ακολούθησαν συνεργασίες του Δήμου Ελασσόνας, της Ε.Α.Σ. Ελασσόνας και των φορέων των κτηνοτρόφων της περιοχής, με την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής τη Π.Ε. Λάρισας και τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ με αποτέλεσμα να χορηγηθεί στα σφαγεία «ΒΑΚΡΕΛ ΑΕ» το προβλεπόμενο πιστοποιητικό για τη δυνατότητα της σφαγής, της προβλεπόμενης επισήμανσης και της διάθεσης στην αγορά των προϊόντων αυτών ΠΟΠ, τον Ιανουάριο του 2013. Ύστερα από όλη την παραπάνω μακρόχρονη και επίπονη προσπάθεια φθάσαμε στην 16 Απριλίου του 2013 που πραγματοποιήθηκε η πρώτη σφαγή, πιστοποίηση και σήμανση των προϊόντων κρέατος με τις Προστατευόμενες Ονομασίες Προέλευσης «Αρνάκι Ελασσόνας» και «Κατσικάκι Ελασσόνας». Στόχος και επιδίωξη όλων των παραπάνω προσπαθειών ήταν, οι μεν προβατοτρόφοι και αιγοτρόφοι των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών του Δήμου Ελασσόνας και της Τοπικής Κοινότητας Δαμασίου του Δήμου Τυρνάβου, να απολαύσουν υψηλότερες τιμές στα προϊόντα τους, οι δε καταναλωτές να έχουν στη διάθεσή τους δύο βασικά προϊόντα κρέατος εγγυημένα για την ποιότητα ,τον τρόπο και τον τόπο καταγωγής τους .Δυστυχώς οι προσδοκίες όσων συνέβαλαν στις παραπάνω προσπάθειες, μέχρι σήμερα τουλάχιστον δεν ευοδώθηκαν. Χρειάζεται οι Προστατευόμενες αυτές Ονομασίες Προέλευσης να γίνουν γνωστές στο καταναλωτικό κοινό για τα ιδιαίτερα ποιοτικά και άλλα χαρακτηριστικά τους. Και για να γίνει αυτό, είναι αναγκαία η επανεκκίνηση των προσπαθειών και η συνέχισή τους προς την κατεύθυνση ανάληψης δράσεων ανάδειξης, προβολής και προώθησης των δύο αυτών προϊόντων , με τη συνεργασία των φορέων των κτηνοτρόφων, των Δήμων Ελασσόνας και Τυρνάβου, της Περιφέρειας Θεσσαλίας και των αρμόδιων υπηρεσιών και οργανισμών του ΥΠΑΑΤ ,με στόχο όλα τα αρνάκια και κατσικάκια της οριοθετημένης περιοχής που πληρούν τις προδιαγραφές να πωλούνται με την επισήμανση των ΠΟΠ. Αρκεί η αναθέρμανση του ενδιαφέροντος και της πίστης στη δυναμική των τοπικών αυτών προϊόντων ΠΟΠ.

Από τον Δημήτρη Κουλουκτσή
* Ο Δημήτρης Κουλουκτσής είναι γεωπόνος

Αναδημοσίευση από eleftheria.gr

Θέματα #αρνάκι Ελασσόνας #Ελασσόνα #ΚΑΤΣΙΚΑΚΙ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ #ΠΟΠ #προϊόντα