Η Οικολογική Θεσσαλία για τα τυροκομικά απόβλητα στην Ελασσόνα

Θεσσαλικών περιβαλλοντικών προβλημάτων συνέχεια, ώρα για πρωτοβουλίες

Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, τα δυο τελευταία χρόνια, έχουν προκύψει διάφορα περιβαλλοντικά προβλήματα, τα οποία είχαν ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις, σε πολλά επίπεδα.
Εκτός από τα γενικά ζητήματα, δηλ. τις συχνές απορρίψεις τυροκομικών αποβλήτων, κυρίως στην περιοχή της Ελασσόνας, και την πλημμελή λειτουργία πολλών βιολογικών καθαρισμών, μπορούμε να διακρίνουμε και αρκετές ειδικές περιπτώσεις, που μεταξύ αυτών ενδεικτικά αναφέρουμε: τη διαρροή αποβλήτων σε τυροκομική μονάδα του Δήμου Κιλελέρ, τα προβλήματα στον βιολογικό σταθμό του Δήμου Βόλου, τα προβλήματα με τους μαζικούς θανάτους πτηνών στην Κάρλα, καθώς και άλλα, όπως οι συχνοί ανεξέλεγκτοι ψεκασμοί επικίνδυνων φυτοφαρμάκων στην περιοχή της Καρδίτσας, ποτάμια ρύπανση και εμφάνιση νεκρών ψαριών στην περιοχή της Νομής Τρικάλων, αέρια ρύπανση διάφορων αιτιών και εξαιτίας ανεξέλεγκτων πυρκαγιών ακόμη και σε χώρους αποβλήτων και επίσης η περιβόητη περίπτωση της ΑΓΕΤ Ηρακλής στη Μαγνησία κ.α.
Σε αυτές θα προσθέσουμε τις δύο πυρκαγιές σε χώρους εναπόθεσης ελαστικών, με χαρακτηριστικότερη η πρόσφατη των προηγούμενων ημερών, η οποία δημιούργησε μια αποπνικτική ατμόσφαιρα στην πόλη της Λάρισας, με κινδύνους για την υγεία των κατοίκων, που ευτυχώς, φαίνεται να αποφεύχθηκαν, χάρη στην ευνοϊκή φορά των ανέμων και την έγκαιρη και αποτελεσματική επέμβαση της πυροσβεστικής, παραμένουν παρόλα αυτά ερωτηματικά για την διαχείριση των επικίνδυνων υλικών και αναμένονται οι επιβαλλόμενες εξηγήσεις από τις αρμόδιες αρχές.
Όλα τα παραπάνω περιστατικά πρέπει να μας προβληματίσουν και να αναληφθούν επιτέλους πρωτοβουλίες, με τρόπο οργανωμένο και συστηματικό, αλλά και να εκπονηθεί ένα προληπτικό σχέδιο αποτροπής και αντιμετώπισης περιβαλλοντικών κινδύνων και καταστροφών.
Εκτός από τις όποιες απαιτούμενες νομοθετικές ρυθμίσεις, είναι αναγκαίο να δημιουργηθεί στην Περιφέρεια μια διεπιστημονική ομάδα έργου, η οποία θα εποπτεύεται από τον πολιτικό προϊστάμενο περιβαλλοντικών θεμάτων, σε συνεργασία με τον υπεύθυνο πολιτικής προστασίας.
Η ομάδα θα εκπονεί ετήσιο πρόγραμμα δράσης, το οποίο θα περιλαμβάνει προληπτικές παρεμβάσεις, αλλά θα αναλαμβάνει και επισπεύδοντα ρόλο στις περιπτώσεις που θα προκύπτουν περιβαλλοντικά προβλήματα, θα μεριμνά δε για τη διενέργεια ελέγχων για εντοπισμό κάθε παράνομης δραστηριότητας, που σχετίζεται με περιβαλλοντικά ζητήματα.
Από την Περιφέρεια μπορούν και πρέπει, επίσης, να θεσπιστούν αντικίνητρα και κίνητρα περιβαλλοντικής συμπεριφοράς, με τη δημοσιοποίηση των όποιων παρεκκλίσεων και την ενθάρρυνση των θετικών περιβαλλοντικών επιδόσεων με θέσπιση ετήσιων βραβείων, πρωτοβουλίες που θα αντιμετωπίσουν παθογένειες, θα περιορίσουν τον αθέμιτο ανταγωνισμό και θα προαγάγουν την περιβαλλοντική και κοινωνική υπευθυνότητα.
Πρέπει, λοιπόν, να αντιμετωπιστούν το συντομότερο δυνατόν όλα τα προβλήματα, οι δυσλειτουργίες και η πλημμελής τήρηση της νομοθεσίας από κάθε εμπλεκόμενο, για το συμφέρον του κοινωνικού συνόλου.
Για μια Θεσσαλία Περιβαλλοντικά Υπεύθυνη και Δίκαιη.

Add Comment