ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια του Δήμου Ελασσόνας η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη υδρονομέων και εποπτών υδρονομέων για το έτος 2016.
Προσκαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από τις 29/03/2016 έως τις 07/04/2016 στο Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού , και τις ώρες από 9:00 – 13:00.

1. Αριθμός θέσεων
Το δημοτικό συμβούλιο με την υπ’ αριθμόν 40/2016 απόφαση του, καθόρισε τον αριθμό των θέσεων των υδρονομέων ως εξής:
Υδρονομείς 41 άτομα (28 πλήρους απασχόλησης και 13 μερικής απασχόλησης) και Επόπτες υδρονομέων 2 άτομα (πλήρους απασχόλησης)

2. Αρδευτική περίοδος
Το δημοτικό Συμβούλιο όρισε με την υπ’ αριθμόν 40/2016 απόφαση του την αρδευτική περίοδο από 25-04-2016 έως 25-09-2016 (σύμφωνα με τον κανονισμό άρδευσης του Δήμου Ελασσόνας).

3. Απαιτούμενα Προσόντα
Για να επιλεγεί κάποιος υδρονομέας πρέπει:
α. Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.
β. Να έχει συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας του και να μη υπερβαίνει το 60ο.
γ. Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.
Δεν μπορούν να επιλεγούν υδρονομείς οι καταδικασθέντες σε ποινή συνεπαγόμενη κατά νόμο στέρηση της ικανότητος του διορισμού ως δημοσίου υπαλλήλου, εφ’ όσον διαρκεί η στέρηση αύτη.

4. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
Στην αίτηση που υποβάλλεται για τον διορισμό επισυνάπτονται:
α) Πιστοποιητικό Γέννησης (σε περίπτωση που δεν προσκομισθεί θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία).
β) Αποδεικτικό γραμματικών γνώσεων του υποψηφίου Ειδικά οι επόπτες υδρονομέων πρέπει να έχουν τουλάχιστον ενδεικτικό της 4ης δημοτικού.
γ) Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
δ) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία).

6. Επιλογή υδρονομικών οργάνων
Τα υδρονομικά όργανα θα επιλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο.

7. Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού, ημέρες εργάσιμες και ώρες 9:00
ως 13:00 ,6ης Οκτωβρίου 57 Ελασσόνα ΤΚ 40200, 2493350219, 2493350240.

Θέματα #αιτήσεις #Δήμος Ελασσόνας #ΥΔΡΟΝΟΜΕΙΣ