ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΕΛΑΣΣΩΝΟΣ

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ

ΣΠΑΡΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ

Ἐν Ὀλύμπῳ τῇ 1-8-2019

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ι Σ

Κά­νου­με γνω­στό ὅ­τι τήν Τρίτη 6 Αὐ­γο­ύ­στου, πα­νη­γυ­ρί­ζει τό Ἱ­ε­ρόν Πα­ρεκ­κλή­σι­ον τῆς Με­τα­μορ­φώ­σε­ως τοῦ Σω­τῆ­ρος τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μο­νῆς Ἁγ. Τρι­ά­δος Σπαρ­μοῦ Ὀλύμπου, τό ὁ­ποῖ­ο βρί­σκε­ται στό Χι­ο­νο­δρο­μι­κό Κέν­τρο Ὀ­λύμ­που ἐν­τός τοῦ στρα­το­πέ­δου Κ.Ε.Ο.Α.Χ.

Τό πρω­ί τῆς Τρίτης θά τε­λε­σθεῖ πανηγυρική Θεί­α Λει­τουρ­γί­α ἀ­πό τίς 7.30 π.μ. ἕ­ως τίς 10.30 π.μ. Τήν ὥ­ρα τῆς Θ. Λει­τουρ­γί­ας θά εἶ­ναι ἀ­νοι­χτό τό στρα­τό­πε­δο δι’ ὅλους τούς πο­λί­τες οἱ ὁ­ποῖ­οι θά προ­σέλ­θουν διά τήν ἑ­ορ­τή.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.

Θέματα #ΚΕΟΑΧ #μεταμορφωση του σωτηροσ #ΟΛΥΜΠΟΣ #ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙ #χιονοδρομικο