1.Ενημερώνονται όλοι οι Συνεταιριστές ότι η αποζημίωση, η οποία θα καταβληθεί στον καθένα ανά στρέμμα ιδιοκτησίας του
ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (50,00€).
Από το παραπάνω ποσό θα αφαιρεθεί το ήδη καταβληθέν ως προκαταβολή και το υπόλοιπο θα καταβληθεί στους Τραπεζικούς τους Λογαριασμούς,
στο χρονικό διάστημα από 10 έως 20 Ιανουαρίου 2019.
Σημειώνεται ότι για τους Συνεταιριστές που δεν έχουν προσκομίσει τα ζητηθέντα δικαιολογητικά, τα αναλογούντα ποσά ανά στρέμμα ιδιοκτησίας θα παραμείνουν δεσμευμένα, έτσι ώστε με την προσκόμισή τους να καταβάλλεται και σε αυτούς το δικαιούμενο ποσό.
2. Ανακοινώνεται ότι η 31 Ιανουαρίου 2019 χαρακτηρίζεται ως τελική ημερομηνία προσκόμισης των ζητηθέντων δικαιολογητικών από τους Συνεταιριστές για το σκοπό επικαιροποίησης – εκκαθάρισης του Μητρώου Μελών του Συνεταιρισμού.
Μετά την παραπάνω ημερομηνία και την τελική επεξεργασία του Μητρώου Μελών, θα ανακοινωθεί ο νέος επικαιροποιημένος και σε ισχύ Πίνακας αυτών, ο οποίος θα αποτελεί βάση για τη λειτουργία της Γενικής Συνέλευσης των Συνεταίρων, με στόχο ο Συνεταιρισμός να τεθεί σε διαδικασία κανονικότητας για τη λήψη αποφάσεων.
 
Βόλος, 07/01/2019
Ο Εκκαθαριστής

Θέματα #ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ #ΑΣΟΚ #ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ #Μελούνα